С Т А Н О В И Щ Е относно някои аспекти по прилагането на Изборния кодекс и организацията на изборния процес извън страната

5 август 2014г.

До

Централна избирателна комисия

пл. „Княз Александър І” № 1

София 1169

e-mail: cik@cik.bg

копие : Президентска администрация

Служебен министър натоварен с изборите

Министерство на външните работи

Обществен съвет към ЦИК

Медии

С Т А Н О В И Щ Е

Относно : някои аспекти по прилагането на Изборния кодекс и организацията на изборния процес извън страната

Съдържание

Уводни бележки

1. Понятието “място”

2. Относно определянето на “автоматичните” секции

3. Изборни книжа

4. Въвеждане и проверка на заявленията за гласуване извън страната

5. Интернет страница за подаване на електронни заявления за гласуване

6. Сформиране на СИК извън страната

7. След края на изборния ден : изпращане на резултатите и протоколите

8. Други въпроси

pdf файл

Уводни бележки

Изборният кодекс приет в началото на 2014г. въведе качествено нови условия на организация на изборния процес извън страната. В текстовете уреждащи реда и условията за откриване на избирателни секции в чужбина, законодателят заложи водещия принцип на гарантиране на конституционното право на вот на всички български граждани живеещи извън страната като неразделна част от българската нация и фактор допринасящ за легитимността на институциите на представителната демокрация в Република България.

Упражняването на избирателните права от българските граждани в чужбина не е самоцел, не е скъпоструващо мероприятие за удовлетворяване на абстрактни принципи. С промените в изборното законодателство, изборният процес извън страната придоби нови измерения. Днес той трябва да се разглежда и като ефикасен инструмент за провеждане на национална политика относно българските общности в чужбина по задържането им в националната орбита. Ресурсът, който страната мобилизира по организацията на изборите в чужбина трябва да се оценява именно в тази светлина.

Разпоредбите на изборния кодекс относно организацията на изборния процес извън страната почиват на четири водещи принципа :

1. гарантиране на избирателните права на всички български граждани и на честен изборен процес,

2. предвидимост и устойчивост във времето,

3. пропорционалност на възприетите мерки спрямо търсената цел, опростяване и олекотяване на технологията и процесите, гъвкавост и съобразяване с житейските реалности, минимизиране на разходите,

4. дългосрочна работа и тясно взаимодействие на държавата с общностите по места.

В изпълнение на тези принципи, кодексът въведе и редица нови инструменти, сред които на първо място е възможността за автоматично образуване на избирателни секции в зависимост от броя гласували на предходни избори.

Други важни новости в кодекса са понятието “място” вместо “населено място”, същественото намаляване на броя заявления необходими за образуване на първа секция, но и за втора и следващи, засилената роля на организациите на българските общности извън страната в подготовката и провеждането на изборите в тясно сътрудничество с българските дипломатически и консулски представителства, възможността за извънпарламентарните партии да предлагат членове на СИК, защитата на избирателните права на лицата, които евентуално са попаднали неправомерно в забранителните списъци в т.ч. и поради неправомерно използване на личните им данни за заявяване на желание за гласуване извън страната.

Всички тези инструменти и мерки са взаимосвързани и работят правилно единствено в тяхната съвкупност. В този смисъл, тяхното прилагане налага внимателен комплексен подход.

Временните обществени съвети участваха активно в подготовката на проекта за нов изборен кодекс и са съавтори на редица от текстовете уреждащи гласуването извън страната.

1. Понятието “място”

В Изборния кодекс от 2014г. като основа за образуване на избирателни секции извън страната беше въведено понятието “място”, което замени понятието “населено място”, използвано в предходното законодателство.

Законодателят прибягна до този правно-технически инструмент най-напред за да реши проблема, възникнал в Голям Лондон на избори 2013 НС, когато заявленията на избирателите за откриване на секции в самостоятелните suburbansТотнъм, Баркинг и Сатън бяха неправомерно “обединени” с тези от централен Лондон, в резултат на което бяха открити само две секции – една в посолството в централен Лондон (гласували 2085 избиратели) и една в Тотнъм (гласували 1688 избиратели). Тази скандална ситуация доведе до многочасови опашки от чакащи избиратели, които се налагаше да прекарат над 4 часа, вкл. и под дъжда, за да стигнат до избирателната секция. Така физически бяха лишени от конституционното си право на вот хиляди български избиратели.

Второ основание да се използва “място” вм. “населено място” е решаването на дългогодишния проблем с коректното вписване на избирателите в списъците за гласуване извън страната в градовете, където избирателните секции са разположени в повече от една локация (място). Тази ситуация е характерна за секциите в градовете в Република Турция, но и в Голям Лондон, а може да възникне и другаде. В резултат на това, че заявленията не се подаваха за “място”, а за “населено място”, както и че в образеца на заявления нямаше поле, в което да се посочва предпочитаната локация за гласуване (предградие, район, квартал или дори пощенски код…), вписването на лицата в списъците за гласуване се правеше почти напълно случайно. Така може да се стигне до ситуации в дадена секция да не гласува нито един избирател от предварително вписаните – ако тази секция е на място, разположена на другия край на голямата градска агломерация, а избирателите имат по-близка и удобна секция, в която могат да гласуват, те нямат причина да отидат в секцията, в която предварително са вписани*.

По смисъла на кодекса и във връзка с чл.14 и чл. 15, за градовете, където на предходен избор са гласували по-малко от 500 избиратели или има подадени по-малко от 500 заявления, “място” фактически съвпада с “населено място”.

За другите случаи т.е. над 500 гласували или заявители, под “място” трябва да се разбира самостоятелна териториална единица в големите градски агломерации, предградие, обособен район или квартал. В едно място има или е имало обособена една избирателна секция или група от секции.

До този момент, на предходни избори “места” по смисъла на кодекса е имало обособени в Лондон, Брюксел, Атина, Анкара, Бурса, Измир, Истанбул, Чорлу. Техният списък е посочен в приложения.

Предимства :

Възприемането на “място” в цялостната подготовка на изборния процес е належаща законосъобразна мярка, която ще позволи един гъвкав подход, в интерес както на избирателите, така и на организаторите на изборния процес (дипломатически и консулски представителства, MВнР, ЦИК, ИО АД, ГД ГРАО) и ще доведе до значително облекчаване и опростяване на процесите, но само ако бъде приложено като част от цялостната конструкция, заложена в кодекса (вж. и следващите точки).

2. Относно определянето на “автоматичните” секции

В решението, което ЦИК взима не по-късно от 50 дни преди изборния ден по реда на чл. 14 т. 3, е необходимо да се посочват не само местата, но и броя “автоматични” секции, които ще бъдат открити във всяко място.

Забележка : Този брой трябва да се разбира като минималния брой секции, които при всички случаи ще бъдат открити в даденото място. В случай, че в процеса на подаване на заявления се съберат за дадено място по-голям брой заявления, отколкото са откритите автоматични секции x 500, ЦИК има възможност да добави допълнителни секции с решението си по чл. 12 не по-късно от 21 дни преди изборния ден. Но необходимостта от такива допълнителни секции е малко вероятна хипотеза (вж. по-нататък).

Предимства :

Публикуването на решение още в началото на предизборния цикъл, в което е посочен гарантиран достатъчен брой автоматични секции, създава една по-голяма предвидимост за всички страни в процеса – дипломатически и консулски представителства (ДКП), MВнР, общности по места, партии и т.н. и ще позволи оптимална организация на процеса – наемане на изборни помещения, логистика за изборния ден, състави СИК и др. Не на последно място, публикуването на решение с гарантиран достатъчен брой автоматични секции ще успокои общностите по места и ще избегне ненужно подаване на хиляди заявления, особено в районите с компактни маси избиратели – това е съществено облекчаване на работата на ДКП, ЦИК, ИО АД и ГД ГРАО по обработката на заявленията.

В приложения са представени три сценария за определяне на местата и броя секции във всяко място съобразно различни хипотези на отчитане на критерия по чл.14 т.3 “избори проведени до пет години преди изборния ден” и съобразяване с понятията “място” или “населено място”, както и конкретното предложение на Временните обществени съвети, което отчита възможността за образуване на допълнителни секции по реда на чл. 15 изр. 2, както и броя секции на изборите за ЕП през май 2014г.

3. Изборни книжа

В публикуваните изборни книжа се налага да се извършат промени за да бъдат изцяло съобразени с текстовете на изборния кодекс.

Приложение №22-НС – “хартиено” заявление за гласуване извън страната, съдържа полета, които не съществуват в текста на чл. 16 и по същество се явяват дописване на кодекса. В частност, трябва да се премахнат полетата за посочване на личен документ и за местоживеене извън страната.

От друга страна, и във връзка с изложените по-горе съображения, трябва да се добави пояснителен текст за смисъла на “място” и да се обособи допълнително поле за посочване на предградие/район/квартал и т.н., освен наименованието на града, както и да се обособи отделно поле за пощенски код.

Полетата за и-мейл адрес и телефон да се разделят.

Да се добави текст за носене на наказателна отговорност за злоупотреба с чужди лични данни и фалшифициране на подпис, а не само за невярно декларирани данни.

Приложение №6-НС и №8-НС относно списъците за гласуване извън страната

Необходимо е тези две изборни книги да се съобразят с текстовете на кодекса. Списъците по чл. 31 ал.1 съдържат данните на подалите заявление за дадено място, които имат право да гласуват. Те се изготвят и подписват от ръководителите на ДКП и се предават на СИК. Тези списъци се оформят по места и секции. Те са задължителен елемент от изборния ден, тъй като съгласно чл.33, ал.2 от ИК СИК дописва в списъка по чл.31, ал.1 избирателите, които не са вписани в него. Наличието на тези списъци облекчава значително изборния ден като спестява на СИК вписването за всеки избирател на пълния набор от лични данни, а на избирателя, съвестно подал предварително заявление за гласуване, попълването на ненужни декларации*.

Отсъствието на предварително отпечатан списък напълно обезсмисля предварителното подаването на заявления за местата, в които така или иначе ще се откриват “автоматични” секции по реда на чл. 14 т.3.

Отсъствието на тези списъци създава и риск за ръководителите на ДКП да им бъде търсена отговорност по реда на чл. 495 от ИК за неизпълнение на вменено им от кодекса задължение.

В списъците е необходимо да се напише указващ текст, че всяка страница трябва да се подпише от председателя и секретаря . Същото да се впише и в методическите указания за СИК (виж конституционно дело №10/2009г.).

4. Въвеждане и проверка на заявленията за гласуване извън страната

Проверката предвидена в чл. 17 ал. 3 цели да провери единствено наличието на активно избирателно право на заявителя. Тя няма за цел да осъществява контрол на самоличността на заявителя**. В този смисъл, всякакво въвеждане на контроли извън необходимото за установяване на избирателните права, представлява непропорционални на търсената цел мерки, които противоречат на принципа за съразмерност (чл. 6 от АПК) и безсмислено утежняват процеса и затрудняват всички страни – заявители, служители на ДКП, ЦИК, ИО АД и т.н.

За проверката на избирателните права е напълно достатъчно да се въведат ЕГН и три имена на заявителя и направи справка с тях в Националния регистър на населението, както е предвидено по реда на чл. 17 ал. 5 и нищо друго***.

Кодексът предвижда писмените заявления да се предават от ДКП на ЦИК по електронен път (чл. 17 ал. 1). Смятаме, че това трябва да става чрез сканирането им и изпращането им по електронна поща.

Относно технологията по прилагане на текста на чл.17 ал.3 изр. второ, с оглед наличните ресурси, въпрос на преценка на ЦИК и MВнР е дали едновременно със сканирането на заявленията, служителят на ДКП да въвежда в нарочна интранет страница на ЦИК с регламентиран достъп и данните за ЕГН и три имена на заявителя (и единствено само тях!) или тези данни да се въвеждат от служител в ЦИК или ИО АД въз основа на полученото сканирано заявление.

Смятаме, че текстовете на Изборния кодекс позволяват и двата начина.

Това, което кодексът предвижда по категоричен начин обаче е при отхвърляне от системата на заявление (всъщност на невалидна комбинация ЕГН – три имена), заявителят да се уведомява незабавно, ако е посочил и-мейл или телефон за контакт. По аргумент от противното, ако не е посочен такъв, заявлението се оставя без последствие.

Заявителите могат да се информират своевременно и от списъка с потвърдени заявления н интернет сайта на ЦИК.

5. Интернет страница за подаване на електронни заявления за гласуване

Страницата позволява чрез он-лайн формуляр да се подаде заявлението предвидено в чл. 16 ал. 1 като съдържа необходимите полета съгласно посочените в текста на разпоредбата реквизити. Страницата трябва да дава възможност на заявителя да посочи и и-мейл адрес или телефон за бърза обратна връзка, при негово желание.

След попълване на личните данни, заявителят посочва държавата и мястото, в което желае да гласува. Посочването става от падащо меню. За да се намали риска от грешки, системата посочва първо списък от държави, а след като заявителят избере държава, подсказва и списък от места – това са местата, в които вече се е гласувало на предходни избори, в т.ч. посочва поотделно всички места в Лондон, Брюксел, Атина, Анкара, Бурса, Измир, Истанбул, Чорлу, в които е имало образувана секция или група от секции (вж. приложения). Системата дава възможност и за свободен избор – поле “Друго” – с посочване на името на място от заявителя. Необходим е пояснителен текст.

Би могло да се предвиди и посочване на пощенски код (незадължително поле).

Системата не изисква други лични данни освен посочените в кодекса.

След онлайн попълване и подаване на заявлението, системата изписва на екрана потвърждение, а ако заявителят е посочил и-мейл за обратна връзка, изпраща потвърждението и на този адрес.

Системата обработва незабавно подаваните заявления и ги публикува по държави и места при спазване на закона за личните данни. За повече прегледност, системата обобщава подадените заявления и посочва техния брой по места на интерактивна карта на света.

6. Сформиране на СИК извън страната

Поради традиционните трудности по сформиране на СИК извън страната, е необходимо на консултациите в ЦИК изрично да се поканят и представители на извънпарламентарните партии, регистрирали кандидати.

Необходимо е всички партии стриктно да спазват разпоредбите на чл. 102 ал. 3 т.1 като представят на консултациите поименни предложения за СИК. Ако тези предложения не са направени в деня на консултациите, да няма възможност партиите да “запазват” празни позиции в СИК, които в последствие да попълват с имена – практиката показва, че те често остават незапълнени. А това налага в последния момент и по спешност да се допълват състави.

Незапълнените на консултациите между партиите места да се обявяват публично на интернет страницата на ЦИК и да се даде възможност за електронна заявка на кандидати за членове на СИК от българските общности по места по реда на чл. 104.

7. След края на изборния ден : изпращане на резултатите и протоколите

Съществен проблем в работата на СИК извън страната е бавното потвърждаване от страна на ЦИК на получените протоколи. Това налага многочасово изчакване, често до ранните часове на деня, което води до деморализация на членовете на СИК и отказ от последващи участия.

За да се избегне това, както и да се ускори обработката на изборните резултати и облекчи работата на ЦИК и ИО АД, предлагаме да се възприеме следната процедура :

Създава се специална интранет страница на ЦИК с регламентиран достъп. След като СИК извън страната приключи с оформянето на хартиения протокол, тя въвежда изборните резултати от протокола в он-лайн формуляр на специалната страница. Системата извършва незабавна проверка на контролите. В случай, че контролите излизат, системата подава потвърждение и генерира код. Само след това СИК извън страната изпраща сканирания протокол, придружен от получения код от проверката на контролите. Ако контролите не излизат, СИК извършва необходимите поправки и повтаря операцията до успех.

Създава се възможност за он-лайн чат с ЦИК за бърза връзка при затруднения или въпроси.

8. Други препоръки по работата на ЦИК

– стенограмите от заседанията на ЦИК трябва да се публикуват в разумен срок. Тримесечният срок е неприемлив. За да се реши този дългогодишен проблем, предлагаме да се публикува проект за стенограма незабавно след приключването на работата на стенографа. Стенографите са дългогодишни опитни служители и няма причина да се поставя под съмнение техния интегритет, професионализъм и качество на работа в т.ч. оформяне на стенограмата съгласно изискванията на ЦИК, премахването на лични данни и др.под.

За сравнение, стенограмата от заседанието на Министерския съвет се публикува само часове след приключването му, а стенограмите на Народното събрание и неговите комисии най-късно до седмица, често 3-4 дни.

Своевременното публикуване на стенограмите има значение и заради срока за обжалване на решенията на ЦИК пред ВАС, който е само 3 дни.

– публикуване на междинните резултати от изборите

В изпълнение на разпоредбите на новия изборен кодекс, на изборите за ЕП през миналия май, ЦИК публикува междинни числени резултати, но само по избирателни секции. На ниво MИР се публикуваха единствено проценти. Това не допринася за повишаване на доверието в изборния процес и подхранва излишно митовете за “нагласяване” на изборните резултати.

Няма нито техническа, нито законова пречка да се публикуват обобщени по MИР междинни числени резултати и настояваме това да стане факт на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Освен това, не е допустимо дни след края на изборния ден да няма информация на интернет страницата на ЦИК за реалния брой гласували – общо за страната и по MИР, а да се публикуват единствено проценти избирателна активност.

На Избори за ЕП 2014 окончателните изборни резултати за страната вкл. общ брой гласували, невалидни бюлетини и т.н. бяха публикувани на страницата на ЦИК над седмица след изборния ден.

– Интернет сайт на ЦИК

Интернет сайтът на ЦИК не отговоря на съвременните стандарти и не предлага задоволителен начин за работа с публикуваните решения и документи.

– сайтът не е добре структуриран по проведени избори. Така например решенията на ЦИК за всички избори проведени от 2011г. насам са публикувани неразделно в един безкраен списък. Същевременно напълно е премахната частта от сайта за последните парламентарни избори през май 2013г. (с изкл. на резултатите) като липсват важни регистри и др.под.

– решенията на ЦИК не са структурирани в рубрики, което изключително много затруднява проследяването им. Удачно би било да се да се оформят отделни категории за решенията по регистрациите, за състави на изборните комисии, за регистрация на застъпници, наблюдатели и т.н.

– функцията “търсене” на сайта е напълно неефективна за намирането на даден документ или решение на ЦИК

Примери : при въвеждане в полето “Търсене” на методика за определяне на резултатите – излизат 21 страници с отговори; при търсене на Решение 2163-НС – излизат над 50 страници с отговори !

За Временни обществени съвети

Стефан Mанов, Франция

Любомир Гаврилов, Франция l

Димитър Иванов, Швейцария

Тася Тасова, Австралия 

Красимир Гаджоков, Канада

 

Списък приложения

1. Илюстрации на “места” с карта

2. Сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната

3. Статистики за избирателната активност в страната и извън страната

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

Илюстрации на “места”

Карта на Лондон с места Посолство, Тотнъм, Баркинг, Сатън и Стратфорд

Карта на Атина с места Посолство и кв. Екзархия

Карта на Бурса с места Истиклял, Хамитлер, Куртулуш, Караман, Йени, Дуачънар и Казъм карабек

Карта на Истанбул с места Консулство, Б.Ото-Гюмюшпала, Гюмюшпала, Джеватпаша и Орта Махале

Карта на Чорлу с места Шейх Синан, Каземие, Йешилтепе и Хавузлар

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

Сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната на Избори НС 2014 : Обобщение

Сценарий 1 : по “населени места” с данни избори НС 2009

Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 195

Брой автоматични секции : 400

Някои примери по държави ( населени места / секции ):

Испания 35 / 42

Турция 33/198

САЩ 22/23

Великобритания 12/24

Гърция 9 / 13

Франция 7 / 9

Сценарий 2 : по “населени места” без избори НС 2009

Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой автоматични секции : 288

Някои примери по държави ( населени места / секции ):

Испания 32 / 33

Турция 32/134

САЩ 13/ 13

Великобритания 11/17

Гърция 9 / 11

Франция 7 / 8

Сценарий 3 : по “места” без избори НС 2009

Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой “места” : 195

Брой автоматични секции : 286

Някои примери по държави ( населени места / места / секции ):

Испания 32 / 32 / 33

Турция 32/ 51 / 126

САЩ 13/ 13 / 13

Великобритания 11 / 15/20

Гърция 9 / 10 / 11

Франция 7 / 7 / 8

Предложение ВОС : Сценарий 3 + допълнителни секции по чл. 15 изр. 2

Брой населени места с поне 1 автоматична секция : 170

Брой “места” : 195

Брой автоматични секции : 286

Брой допълнителни секции по чл. 15 изр. 2 : 25

Общо секции : 311

Някои примери по държави ( населени места / места / секции ):

Испания 32 / 32 / 36

Турция 32/ 51 / 139

САЩ 13/ 13 / 14

Великобритания 11 / 15/20

Гърция 9 / 10 / 12

Франция 7 / 7 / 9

Резултатите са обобщени в табличен вид на следващата страница

Изчисленията са направени въз основа на официалните данни на Централната избирателна комисия и Министерство на външните работи и са съобразени с разпоредбите на Изборния кодекс.

Димитър Иванов, Стефан Mанов

 

Таблица 1 : Обобщение сценарии за определяне на броя на избирателните секции извън страната на Избори НС 2014 с предложение на ВОС

Брой населени места с поне 1 автоматична секция

Брой места с поне 1 автоматична секция

Брой автоматични секции

Сценарий 1 : с 2009г. по “населени места”

195

400

в т.ч. Испания

Турция

САЩ

Великобритания

Гърция

Франция

35

33

22

12

9

7

42

198

23

24

13

9

Сценарий 2 : без 2009г. по “населени места”

170

288

в т.ч. Испания

Турция

САЩ

Великобритания

Гърция

Франция

32

32

13

11

9

7

33

134

13

17

11

8

Сценарий 3 : без 2009г. по “места”

170

195

286

в т.ч. Испания

Турция

САЩ

Великобритания

Гърция

Франция

32

32

13

11

9

7

32

51

13

15

10

7

33

126

13

20

11

8

Предложение ВОС : Сценарий 3 + доп. секции

170

195

311

в т.ч. Испания

Турция

САЩ

Великобритания

Гърция

Франция

32

32

13

11

9

7

32

51

13

15

10

7

36

139

14

20

12

9

Подробните резултати за трите сценария и предложенията на ВОС по държави, населени места и места са представени в табличен вид на следващите страници.

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2.1

Сценарий 1

Сценарий 1 :
с 2009г.
по “населени места”

Гласували 2009 НС

Гласували 2011 президент 1 Тур

Гласували 2013 НС

Гласували 2014 Euro

Брой секции 2014 Euro

Автоматични секции 2014 НС

Австралия

 

 

 

 

 

 

Сидни

121

0

0

0

0

1

Австрия

 

 

 

 

 

 

Виена

1 339

910

1 551

1 095

2

3

Виенер Нойщат

0

0

0

118

1

1

Албания

 

 

 

 

 

 

Тирана

91

89

117

0

0

1

Афганистан

 

 

 

 

 

 

Кабул

154

215

92

126

2

1

Кандахар

236

203

292

0

0

1

Белгия

 

 

 

 

 

 

Антверпен

586

0

657

333

1

1

Брюксел

2 004

1 143

1 937

1 607

4

4

Гент

589

206

573

373

1

1

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

 

 

Сараево

105

79

47

0

0

1

Великобритания

 

 

 

 

 

 

Абърдийн

0

0

194

77

1

1

Бирмингам

0

0

253

92

1

1

Бристол

0

0

0

103

1

1

Глазгоу

0

153

184

82

1

1

Дънди

0

103

0

42

1

1

Единбург

0

0

208

86

1

1

Колчестер

0

0

126

77

1

1

Лондон

6 814

1 431

3 773

1 988

13

13

Манчестер

274

0

397

112

1

1

Флиитхампшир

274

0

0

27

1

1

Чатам

0

0

292

75

1

1

Честър

0

0

131

97

1

1

Гърция

 

 

 

 

 

 

Александруполис

0

0

105

49

1

1

Атина

2 798

839

1 443

850

3

5

Волос

0

0

101

31

1

1

Йерапетра

0

0

106

73

1

1

Кавала

0

0

179

57

1

1

Патра

0

0

145

80

1

1

Родос

0

0

218

63

1

1

Солун

601

239

370

240

1

1

Ханя

0

0

178

96

1

1

Дания

 

 

 

 

 

 

Копенхаген

549

272

421

325

1

1

Олборг

0

0

120

48

1

1

Орхус

106

0

194

67

1

1

Израел

 

 

 

 

 

 

Тел Авив

240

98

209

0

0

1

Ирландия

 

 

 

 

 

 

Дъблин

443

252

356

183

1

1

Испания

 

 

 

 

 

 

Аликанте

406

165

0

99

1

1

Алкала де Енарес

495

235

410

217

1

1

Аранда де Дуеро

0

0

194

119

1

1

Барселона

945

0

611

227

2

1

Бенидорм

0

159

264

85

1

1

Бургос

0

0

0

142

1

1

Валенсия

1 124

469

715

309

2

2

Валядолид

632

328

0

197

1

1

Гандия

1 372

458

644

284

2

2

Ел Елхидо

0

225

217

83

1

1

Енгера

758

215

441

119

1

1

Йорет де Мар

0

0

305

156

1

1

Искар

218

0

0

88

1

1

Канталехо

0

0

160

67

1

1

Кастейон

0

106

131

62

1

1

Колядо Вилялба

0

482

657

225

1

1

Лорка

0

0

104

31

1

1

Мадрид

2 294

944

1 300

664

4

4

Малага

0

0

222

95

1

1

Марбеля

216

0

0

52

1

1

Мостолес

650

217

351

152

1

1

Мурсия

574

198

210

74

1

1

Палма де Майорка

1 583

565

899

293

3

3

Памплона

747

361

743

403

1

1

Пеняфиел

0

0

0

157

1

1

Реус

0

0

225

69

1

1

Сарагоса

0

173

0

73

1

1

Сеговия

392

189

0

186

1

1

Таррагона

0

187

0

29

1

1

Тафая

0

99

168

128

1

1

Торемолинос

371

0

162

67

1

1

Торревиеха

0

195

312

130

1

1

Уеркал-Овера

184

0

0

62

1

1

Хатива

0

298

0

110

1

1

Хетафе

0

326

624

199

1

1

Италия

 

 

 

 

 

 

Кастелмаре ди Сабия

767

0

0

105

1

1

Милано

1 086

0

699

259

2

2

Неапол

0

88

212

83

1

1

Рим

471

249

388

184

1

1

Канада

 

 

 

 

 

 

Брамтън

0

0

221

0

0

1

Монреал

840

270

467

0

0

1

Отава

200

110

150

0

0

1

Торонто

951

259

418

0

0

1

Кипър

 

 

 

 

 

 

Ларнака

653

471

659

181

1

1

Лимасол

630

437

592

218

1

1

Никозия

1 160

596

968

347

2

2

Паралимини

744

0

429

278

1

1

Пафос

655

331

559

196

1

1

Полис-Хрисохус

252

234

166

75

1

1

Кувейт

 

 

 

 

 

 

Кувейт

123

78

125

0

0

1

Либия

 

 

 

 

 

 

Триполи

124

0

0

0

0

1

Ливан

 

 

 

 

 

 

Бейрут

42

84

109

65

1

1

Люксембург

 

 

 

 

 

 

Люксембург

320

300

364

253

1

1

Македония

 

 

 

 

 

 

Битоля

97

80

347

476

1

1

Скопие

182

148

251

704

1

1

Малта

 

 

 

 

 

 

Сейнт Джулиан

334

250

332

140

1

1

Молдова

 

 

 

 

 

 

Вулканещ

0

101

0

0

0

1

Кахул

0

155

0

0

0

1

Кишинев

353

380

182

63

1

1

Тараклия

0

227

0

0

0

1

Твардица

0

149

0

0

0

1

Чадър – Лунга

0

101

0

0

0

1

Нидерландия

 

 

 

 

 

 

Амстердам

606

0

352

274

1

1

Розендал

359

0

0

73

1

1

Ротердам

387

0

0

266

1

1

Утрехт

0

0

0

130

1

1

Хага

1 217

503

954

605

2

2

Норвегия

 

 

 

 

 

 

Осло

168

117

246

54

1

1

ОАЕ

 

 

 

 

 

 

Дубай

148

102

184

93

1

1

Полша

 

 

 

 

 

 

Варшава

145

129

147

81

1

1

Ленкница

0

0

0

231

1

1

Португалия

 

 

 

 

 

 

Лисабон

287

186

234

103

1

1

Република Южна Африка

 

 

 

 

 

 

Претория

161

60

91

0

0

1

Румъния

 

 

 

 

 

 

Букурещ

175

77

147

58

1

1

Русия

 

 

 

 

 

 

Москва

388

280

361

71

1

1

САЩ

 

 

 

 

 

 

Атланта

477

167

263

0

0

1

Атлантик Сити/Ег Харбър

168

39

0

0

0

1

Бостън

417

220

301

0

0

1

Брумол – Филаделфия

175

116

0

0

0

1

Вашингтон

477

244

356

0

0

1

Далас

122

0

0

0

0

1

Дес Плейнс

1 307

665

991

0

0

2

Детройт

224

0

0

0

0

1

Лас Вегас

0

118

0

0

0

1

Лос Анджелис

311

98

210

0

0

1

Нантъкет

195

0

0

0

0

1

Ню Йорк

791

328

573

62

1

1

Олбани (CA)

0

0

140

0

0

1

Сан Диего

197

0

0

0

0

1

Сан Франциско

331

0

0

0

0

1

Сейнт Питърсбърг

0

121

121

0

0

1

Сент Пол

162

0

0

0

0

1

Сиатъл

263

0

0

0

0

1

Сънивейл (CA)

0

0

232

0

0

1

Форт Лодърдейл

271

97

125

0

0

1

Чикаго

896

0

119

0

0

1

Ървайн

134

0

0

0

0

1

Словакия

 

 

 

 

 

 

Братислава

138

113

184

124

1

1

Словения

 

 

 

 

 

 

Любляна

106

45

83

44

1

1

Сърбия

 

 

 

 

 

 

Белград

146

80

100

0

0

1

Босилеград

166

0

0

0

0

1

Димитровград

122

0

0

0

0

1

Турция

 

 

 

 

 

 

Адапазаръ

624

0

0

0

0

1

Анкара

1 208

159

1 259

0

0

2

Анталия

402

175

223

0

0

1

Бабаески

0

242

271

0

0

1

Бандърма

281

0

349

0

0

1

Бурса

21 881

2 051

20 057

0

0

43

Бююккаръщаран

0

425

472

0

0

1

Гебзе

0

1 330

2 365

0

0

4

Даръджа

0

0

317

0

0

1

Дериндже

0

0

218

0

0

1

Ескишехир

582

367

662

0

0

1

Измир

13 879

4 528

10 524

0

0

27

Измит

5 425

355

459

0

0

10

Инегьол

0

0

1 122

0

0

2

Истанбул

29 675

2 559

12 799

45

1

59

Капаклъ

0

361

578

0

0

1

Къркларели

455

303

321

0

0

1

Кьорфез

0

327

222

0

0

1

Люлебургаз

2 317

750

861

0

0

4

Маниса

994

385

618

0

0

1

Мерсин

0

0

119

0

0

1

Муратлъ

0

295

307

0

0

1

Одрин

863

391

637

0

0

1

Сакъзкьой

0

0

207

0

0

1

Сарай

0

265

310

0

0

1

Сердиван

0

349

535

0

0

1

Текирдаа

1 100

499

566

0

0

2

Улаш

0

0

325

0

0

1

Феризли

0

0

160

0

0

1

Чайърова

0

779

1 329

0

0

2

Черкезкьой

1 767

293

398

0

0

3

Чорлу

8 756

4 144

6 059

0

0

17

Ялова

1 330

1 098

1 537

0

0

3

Украйна

 

 

 

 

 

 

Киев

129

53

55

0

0

1

Унгария

 

 

 

 

 

 

Будапеща

221

127

182

80

1

1

Финландия

 

 

 

 

 

 

Хелзинки

107

120

161

72

1

1

ФР Германия

 

 

 

 

 

 

Берлин

1 245

807

1 206

817

2

2

Бон

1 032

441

0

0

0

2

Магдебург

188

0

146

66

1

1

Мюнхен

1 642

792

1 472

759

2

3

Франкфурт

1 520

0

1 062

889

2

3

Хамбург

439

0

387

177

1

1

Франция

 

 

 

 

 

 

Бордо

0

0

144

63

1

1

Лион

259

210

243

111

1

1

Марсилия

334

0

187

87

1

1

Ница

0

0

271

118

1

1

Париж

1 692

923

1 109

806

3

3

Страсбург

454

302

329

192

1

1

Тулуза

270

148

190

79

1

1

Чехия

 

 

 

 

 

 

Бърно

125

0

0

90

1

1

Прага

672

324

626

301

1

1

Швейцария

 

 

 

 

 

 

Базел

0

0

124

0

0

1

Берн

153

114

146

119

1

1

Женева

243

196

296

102

1

1

Цюрих

313

185

354

0

0

1

Швеция

 

 

 

 

 

 

Малмьо

0

0

191

143

1

1

Стокхолм

283

204

352

230

1

1

Общо

 

 

 

 

 

400

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2.2

Сценарии 2 и 3 и предложение на Временни обществени съвети

Гласували 2011 1 Тур

Гласували 2013 НС

Гласували 2014 ЕП

Брой секции 2014 ЕП

Брой автоматични секции 2014 НС сценарий по населено място

Брой автоматични секции 2014 НС съгласно кодекса по “място”

Предл. ВОС по “място” + доп. секция по чл. 15 изр.2

Австрия 910 1 551 1 213 3 4 4 4

Виена 1 (Посолство)

910

1 551

1 095

2

3

3

3

Виенер Нойщат

0

0

118

1

1

1

1

Албания 89 117 0 0 1 1 1

Тирана

89

117

0

0

1

1

1

Афганистан 418 384 126 2 2 2 2

Кабул

215

92

126

2

1

1

1

Кандахар

203

292

0

0

1

1

1

Белгия 1 349 3 167 2 313 6 5 7 7

Антверпен

0

657

333

1

1

1

2

Брюксел

1 143

1 937

1 607

4

3

5

4

Брюксел 1 (Посолство)

1 143

1 076

0

0

2

2

Брюксел 2 (ПП към ЕС)

0

861

1 607

4

3

2

Гент

206

573

373

1

1

1

1

Великобритания 1 687 5 558 2 831 23 17 20 20

Абърдийн

0

194

77

1

1

1

1

Бирмингам

0

253

92

1

1

1

1

Бристол

0

0

103

1

1

1

1

Глазгоу

153

184

82

1

1

1

1

Дънди

103

0

42

1

1

1

1

Единбург

0

208

86

1

1

1

1

Колчестер

0

126

77

1

1

1

1

Лондон

1 431

3 773

1 988

13

7

10

10

Лондон 1 (Посолство)

1 431

2 085

862

6

4

4

Лондон 2 (Тотнъм)

0

1 688

546

3

3

3

Лондон 3 (Баркинг)

0

0

223

2

1

1

Лондон 4 (Сатън)

0

0

172

1

1

1

Лондон 5 (Стратфорд)

0

0

185

1

1

1

Манчестер

0

397

112

1

1

1

1

Чатам

0

292

75

1

1

1

1

Честър

0

131

97

1

1

1

1

Гърция 1 078 2 845 1 539 11 10 11 12

Александруполис

0

105

49

1

1

1

1

Атина

839

1 443

850

3

2

3

4

Атина 1 (Посолство)

839

1 443

386

2

2

2

Атина 2 (кв. Екзархия)

0

0

464

1

1

2

Волос

0

101

31

1

1

1

1

Йерапетра

0

106

73

1

1

1

1

Кавала

0

179

57

1

1

1

1

Патра

0

145

80

1

1

1

1

Родос

0

218

63

1

1

1

1

Солун (консулство)

239

370

240

1

1

1

1

Ханя

0

178

96

1

1

1

1

Дания 272 735 440 3 3 3 3

Копенхаген

272

421

325

1

1

1

1

Олборг

0

120

48

1

1

1

1

Орхус

0

194

67

1

1

1

1

Израел 98 209 0 0 1 1 1

Тел Авив

98

209

0

0

1

1

1

Ирландия 252 356 183 1 1 1 1

Дъблин

252

356

183

1

1

1

1

Испания 6 594 10 069 5 251 40 33 33 36

Аликанте

165

0

99

1

1

1

1

Алкала де Енарес

235

410

217

1

1

1

1

Аранда де Дуеро

0

194

119

1

1

1

1

Барселона (Консулство)

0

611

227

2

1

1

1

Бенидорм

159

264

85

1

1

1

1

Бургос

0

0

142

1

1

1

1

Валенсия (Консулство)

469

715

309

2

1

1

2

Валядолид

328

0

197

1

1

1

1

Гандия 1

458

644

284

2

1

1

1

Ел Елхидо

225

217

83

1

1

1

1

Енгера

215

441

119

1

1

1

1

Йорет де Мар

0

305

156

1

1

1

1

Канталехо

0

160

67

1

1

1

1

Кастейон

106

131

62

1

1

1

1

Колядо Вилялба

482

657

225

1

1

1

1

Лорка

0

104

31

1

1

1

1

Мадрид 1 (Посолство)

944

1 300

664

4

2

2

3

Малага

0

222

95

1

1

1

1

Мостолес

217

351

152

1

1

1

1

Мурсия

198

210

74

1

1

1

1

Палма де Майорка 1

565

899

293

3

1

1

2

Памплона

361

743

403

1

1

1

1

Пеняфиел

0

0

157

1

1

1

1

Реус

0

225

69

1

1

1

1

Сарагоса

173

0

73

1

1

1

1

Сеговия

189

0

186

1

1

1

1

Таррагона

187

0

29

1

1

1

1

Тафая

99

168

128

1

1

1

1

Торемолинос

0

162

67

1

1

1

1

Торревиеха

195

312

130

1

1

1

1

Хатива

298

0

110

1

1

1

1

Хетафе

326

624

199

1

1

1

1

Италия 337 1 299 631 5 4 4 5

Кастелмаре ди Сабия

0

0

105

1

1

1

1

Милано

0

699

259

2

1

1

2

Неапол

88

212

83

1

1

1

1

Рим

249

388

184

1

1

1

1

Канада

639

1 256

0

0

4

4

4

Брамтън

0

221

0

0

1

1

1

Монреал

270

467

0

0

1

1

1

Отава

110

150

0

0

1

1

1

Торонто 1

259

418

0

0

1

1

1

Кипър

2 069

3 373

1 295

7

6

6

7

Ларнака

471

659

181

1

1

1

1

Лимасол

437

592

218

1

1

1

1

Никозия 1

596

968

347

2

1

1

2

Паралимини

0

429

278

1

1

1

1

Пафос

331

559

196

1

1

1

1

Полис-Хрисохус

234

166

75

1

1

1

1

Кувейт

78

125

0

0

1

1

1

Кувейт

78

125

0

0

1

1

1

Ливан

84

109

65

1

1

1

1

Бейрут

84

109

65

1

1

1

1

Люксембург

300

364

253

1

1

1

1

Люксембург

300

364

253

1

1

1

1

Македония

228

598

1 180

2

2

2

3

Битоля

80

347

476

1

1

1

1

Скопие 1

148

251

704

1

1

1

2

Малта

250

332

140

1

1

1

1

Сейнт Джулиан

250

332

140

1

1

1

1

Молдова

1 113

182

63

1

6

6

6

Вулканещ

101

0

0

0

1

1

1

Кахул

155

0

0

0

1

1

1

Кишинев 1

380

182

63

1

1

1

1

Тараклия

227

0

0

0

1

1

1

Твардица

149

0

0

0

1

1

1

Чадър – Лунга

101

0

0

0

1

1

1

Нидерландия

503

1 306

1 275

5

4

4

5

Амстердам

0

352

274

1

1

1

1

Ротердам

0

0

266

1

1

1

1

Утрехт

0

0

130

1

1

1

1

Хага 1

503

954

605

2

1

1

2

Норвегия

117

246

54

1

1

1

1

Осло

117

246

54

1

1

1

1

ОАЕ

102

184

93

1

1

1

1

Дубай

102

184

93

1

1

1

1

Полша

129

147

312

2

2

2

2

Варшава

129

147

81

1

1

1

1

Ленкница

0

0

231

1

1

1

1

Португалия

186

234

103

1

1

1

1

Лисабон

186

234

103

1

1

1

1

Румъния

77

147

58

1

1

1

1

Букурещ

77

147

58

1

1

1

1

Русия

280

361

71

1

1

1

1

Москва

280

361

71

1

1

1

1

САЩ

2 174

3 431

62

1

13

13

14

Атланта

167

263

0

0

1

1

1

Бостън

220

301

0

0

1

1

1

Брумол – Филаделфия

116

0

0

0

1

1

1

Вашингтон

244

356

0

0

1

1

1

Дес Плейнс

665

991

0

0

1

1

2

Лас Вегас

118

0

0

0

1

1

1

Лос Анджелис

98

210

0

0

1

1

1

Ню Йорк 1 (консулство)

328

573

62

1

1

1

1

Олбани (CA)

0

140

0

0

1

1

1

Сейнт Питърсбърг

121

121

0

0

1

1

1

Сънивейл (CA)

0

232

0

0

1

1

1

Форт Лодърдейл

97

125

0

0

1

1

1

Чикаго 1 (Консулство)

0

119

0

0

1

1

1

Словакия

113

184

124

1

1

1

1

Братислава

113

184

124

1

1

1

1

Сърбия

80

100

0

0

1

1

1

Белград

80

100

0

0

1

1

1

Турция

22 430

66 186

45

1

134

126

139

Анкара (място/брой секции НС2013)

159

1 259

0

0

2

3

3

Анкара 1 Посолство / 1

159

176

0

0

1

1

Анкара 2 Пурсаклар / 1

0

1 083

0

0

2

2

Анталия

175

223

0

0

1

1

1

Бабаески

242

271

0

0

1

1

1

Бандърма

0

349

0

0

1

1

1

Бурса ( място/брой секции НС2013 )

2 051

20 057

0

0

40

37

40

Бурса 1 Истиклял / 5

2 051

4 379

0

0

8

9

Бурса 2 Хамитлер / 3

0

3 063

0

0

6

6

Бурса 3 Куртулуш / 4

0

2 367

0

0

4

5

Бурса 4 Караман / 2

0

1 586

0

0

3

3

Бурса 5 Йени / 4

0

3 075

0

0

6

6

Бурса 6 Дуачънар / 2

0

2 092

0

0

4

4

Бурса 7 Казъм карабекир / 4

0

3 495

0

0

6

7

Бююккаръщаран

425

472

0

0

1

1

1

Гебзе 1 Гюзеллер / 2

1 330

2 365

0

0

4

4

5

Даръджа

0

317

0

0

1

1

1

Дериндже

0

218

0

0

1

1

1

Ескишехир

367

662

0

0

1

1

1

Измир ( място/брой секции НС2013 )

4 528

10 524

0

0

21

19

21

Измир 1 Ататюрк / 2

1 608

1 894

0

0

3

4

Измир 2 Доганлар / 1

516

1 630

0

0

3

3

Измир 3 Чамлъкуле / 2

1 357

1 819

0

0

3

4

Измир 4 Сарнъч / 2

1 047

3 025

0

0

6

6

Измир 5 Гьоредже / 1

0

1 108

0

0

2

2

Измир 6 Гази Паша / 1

0

1 048

0

0

2

2

Измит

355

459

0

0

1

1

1

Инегьол

0

1 122

0

0

2

2

2

Истанбул място/брой секции 2013

2 559

12 799

45

1

25

23

26

Истанбул 1 Консулство / 1

516

661

45

1

1

1

Истанбул 2 Б.Ото-Гюмюшпала / 3

2 043

3 655

0

0

7

7

Истанбул 3 Гюмюшпала / 4

0

2 940

0

0

5

6

Истанбул 4 Джеватпаша / 5

0

4 263

0

0

8

9

Истанбул 5 Орта махале / 2

0

1 280

0

0

2

3

Капаклъ

361

578

0

0

1

1

1

Къркларели

303

321

0

0

1

1

1

Кьорфез

327

222

0

0

1

1

1

Люлебургаз

750

861

0

0

1

1

2

Маниса

385

618

0

0

1

1

1

Мерсин

0

119

0

0

1

1

1

Муратлъ

295

307

0

0

1

1

1

Одрин

391

637

0

0

1

1

1

Сакъзкьой

0

207

0

0

1

1

1

Сарай

265

310

0

0

1

1

1

Сердиван

349

535

0

0

1

1

1

Текирдаа

499

566

0

0

1

1

1

Улаш

0

325

0

0

1

1

1

Феризли

0

160

0

0

1

1

1

Чайърова 1 (Джумхуриет) / 2

779

1 329

0

0

2

2

3

Черкезкьой

293

398

0

0

1

1

1

Чорлу ( място/брой секции НС2013 )

4 144

6 059

0

0

12

10

12

Чорлу 1 Шейх Синан / 2

1 495

2 393

0

0

4

5

Чорлу 2 Каземие / 1

577

836

0

0

1

1

Чорлу 3 Йешилтепе / 2

1 471

1 508

0

0

3

3

Чорлу 4 Хавузлар / 1

601

1 322

0

0

2

3

Ялова 1 (Гази Осман Паша) / 2

1 098

1 537

0

0

3

3

3

Унгария

127

182

80

1

1

1

1

Будапеща

127

182

80

1

1

1

1

Финландия

120

161

72

1

1

1

1

Хелзинки

120

161

72

1

1

1

1

ФР Германия

2 040

4 273

2 708

8

8

8

10

Берлин 1 (Посолство)

807

1 206

817

2

2

2

2

Бон 1 (бившо дипл. бюро)

441

0

0

0

1

Магдебург

0

146

66

1

1

1

1

Мюнхен 1 (консулство)

792

1 472

759

2

2

2

3

Франкфурт 1 (консулство)

0

1 062

889

2

2

2

2

Хамбург

0

387

177

1

1

1

1

Франция

1 583

2 473

1 456

9

8

8

9

Бордо

0

144

63

1

1

1

1

Лион

210

243

111

1

1

1

1

Марсилия

0

187

87

1

1

1

1

Ница

0

271

118

1

1

1

1

Париж 1 (посолство)

923

1 109

806

3

2

2

3

Страсбург 1 (ПП на Р България)

302

329

192

1

1

1

1

Тулуза

148

190

79

1

1

1

1

Чехия

324

626

301

1

1

1

1

Прага

324

626

301

1

1

1

1

Швейцария

495

920

221

2

4

4

4

Базел

0

124

0

0

1

1

1

Берн

114

146

119

1

1

1

1

Женева

196

296

102

1

1

1

1

Цюрих

185

354

0

0

1

1

1

Швеция

204

543

373

2

2

2

2

Малмьо

0

191

143

1

1

1

1

Стокхолм

204

352

230

1

1

1

1

Общо

 

 

 

146

288

286

311

П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

Статистики за избирателната активност в страната и извън страната

Избори за Народно събрание 12 май 2013г.

 

В страната

Извън страната

брой избирателни секции

11 675

227

гласували според подписите

3 517 216

115 737

среден брой гласували в една секция

301

510

дял на секциите с до 100 гласували

14 %

11 %

дял на секциите с над 500 гласували

7 %

43 %

брой секции с над 1000 гласували

1

30

 

Избори за Европейски парламент 25 май 2014г.

 

В страната

Извън страната

брой избирателни секции

11 714

167

гласували според подписите

2 335 906

26 037

среден брой гласували в една секция

199

156

дял на секциите с до 50 гласували

9,3 %

12 %

дял на секциите с над 500 гласували

0,5 %

3 %

 

*Именно отсъствието на гласували от основния списък беше и един от мотивите на Конституционния съд за анулирането на над 18 000 гласа в 23 секции на избори 2009. Вторият кумулативен мотив беше липсата на подписи на председателя и секретаря на СИК на допълнителните страници на списъка на лицата вписани в изборния ден.

*което впрочем ще избегне случаите като този във Франкфурт, където пред консулството се разгърна съмнителна манифактура на колективно попълване на декларации.

** вж. стенограма от парламентарен дебат http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2610

*** Нека отбележим, че евентуално неправомерно използване на чужди данни за подаване на заявление няма непреодолими последици за лицето, с чиито данни е злоупотребено, доколкото с разпоредбите на новия кодекс, то, въпреки че бива вписано в “забранителния списък”, не е лишено от възможност да гласува, като за целта трябва да се яви в изборния ден в секцията по постоянен адрес и единствено да представи валиден личен документ (чл. 40 ал.3 във връзка с чл. 38 ал.2 т.6).


Comments

С Т А Н О В И Щ Е относно някои аспекти по прилагането на Изборния кодекс и организацията на изборния процес извън страната — 1 Comment

  1. Pingback: Реално направени разходи по организацията и провеждането на изборите за Народно събрание на 05.10.2014г. извън страната | Временни обществени с

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *