Целите на Обществения съвет са да защитава правата на българите в чужбина.

 

Съгласно член 3 от Правилника за неговото устройство, Общественият съвет:

(1) Представлява българите в чужбина пред българските официални институции и защитава техните интереси;

(2) Анализира техните нужди в сферата на образованието, културата, религията, традициите, административното обслужване, както и на социалните, икономическите и други права;

(3) Изказва препоръки, запитвания и предложения, които внася за разглеждане в съответното дипломатическо представителство, писмено или устно;

(4) Осъществява срещи най-малко два пъти годишно с ръководителя на съответното дипломатическо представителство;

(5) Публикува информация за своята дейност в специално разработена за целта интернет страница;

(6) Публикува годишен отчет;

(7) Подпомага провеждането на изборите за българско Народно събрание, Президент и представители на Република България в Европейския парламент;


Comments

Какви са целите на Обществения съвет? — No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>