Въпроси и отговори във връзка с изборите на 11 юли 2021

Кои лица притежават избирателно право в изборите за народни представители?
За да упражнят избирателното си право в изборите за народни представители, лицата трябва да отговарят на следните условия:
да имат българско гражданство;
да са навършили 18 години към изборния ден включително;
да не са поставени под запрещение;
да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.


Машинно или с хартиена бюлетина се гласува? Имам ли право на избор?
Действащият Изборен кодекс предвижда, че в избирателната секция се гласува със специализирано устройство за машинно гласуване. Бюлетината за машинно гласуване се визуализира на устройството и е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина.
Изключенията от правилото, че в страната се гласува само със специализирано устройство за машинно гласуване, са изрично изброени в Изборния кодекс:
- в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели;
- при гласуване с подвижна избирателна кутия;
- в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
- в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме. Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини, които са предоставени на СИК. Гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина. 


Къде е публикувана информация за начина на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване? vote.bss.design
Информация за начина на гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване може да се намери на интернет страницата на ЦИК www.cik.bg , където са публикувани обучителни видео клипове и други материали. Предстои Централната избирателна комисия да проведе разяснителна кампания за машинното гласуване, включително и чрез демонстрации на гласуването със специализирани устройства за машинно гласуване, където всички желаещи могат да се упражнят. Информационни материали са публикувани и в социалните мрежи. В изборния ден избирателите имат възможност да се запознаят с предоставените в избирателните секции указания за начина на гласуване, както и да получат допълнителна информация от секционните избирателните комисии.


Може ли в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. да се гласува по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или изобщо по някакъв начин дистанционно, без да посещава избирателна секция?
В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 11 юли 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се извършва със специализирано устройство за машинно гласуване лично от избирателя в избирателната секция. 


Към кого да се обърнат желаещите да участват като членове на секционна избирателна комисия
?
Кандидатурата се представя пред парламентарно представена партия или коалиция. 
Граждански кандидатури за членове на СИК могат да се изпращат всъответното дипломатическо или консулско представителство. Препоръчваме ви да се координирате с местните  организации на българи извън страната.


Къде ще има избирателни секции за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
?
Избирателни секции извън страната се образуват:
където има дипломатическо или консулско представителство на Република България;
в местата, при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали електронно заявление или на хартиен носител да гласуват в определено място – Приложение № 21-НС от изборните книжа;
в местата, в които на произведените в последните 5 години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;
по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40.
Условията и редът за образуване на избирателни секции извън страната при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. са определени с Решение № 14-НС от 14.05.2021 г. на ЦИК. 
С
 Решение № 34-НС от 18.05.2021 г., допълнено с Решение № 115-НС от 24.05.2021 г., ЦИК е обявила държавите, местата и прогнозния брой на секциите във всяко място, които ще се образуват, където на проведените през последните пет години избори са гласували не по-малко от 100 избиратели, както и в дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България. 
Ръководителите на ДКП ще образуват извън посочените секции допълнителни такива въз основа на подадени не по-малко от 40 заявления за гласуване в определено място, както и на основание чл. 14, т. 4 от Изборния кодекс по тяхна преценка.
Избирателните секции извън страната се образуват със заповед от ръководителите на ДКП не по-късно от 18 дни преди изборния ден (22 юни 2021 г.), като в заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. 
Решенията за образуване на избирателните секции извън страната, както и всяка друга информация във връзка с изборите, се публикуват незабавно на интернет страницата на ЦИК – 
www.cik.bg
.


Как може да се образува избирателна секция за гласуване извън страната в място, в което не е имало избирателна секция? 
При произвеждане на избори за народни представители няма ограничение за броя на образуваните избирателните секции в една държава. За произвеждане на избори извън страната и образуване на избирателни секции е необходимо получаването на съгласие от съответната държава.
В местата, в държавите се образуват избирателни секции при наличие не по-малко от 40 избиратели, подали заявление за гласуване извън страната. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в срок не по-късно от 22.06.2021 г. изготвят и подписват списъци на лицата за гласуване извън страната и със заповед образуват избирателните секции. Местата за гласуване извън страната и списъците за гласуване се публикуват не по-късно от 18 дни преди изборния ден (22.06.2021 г.) на интернет страниците на Министерството на външните работи и на съответните дипломатически и консулски представителства. 


Как и къде се подава заявление за вписване в списък за гласуване извън страната? 
Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните начини:
- чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
- чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска фирма до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
- чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните данни
 се извършва автоматизирано едновременно с подаването.
Заявленията се подават не по-късно от 24.00 часа българско време на 15.06.2021 г.
Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за тези избори по постоянния им адрес в Република България, без да е необходимо те да предприет действия за това.
Допълнителна информация за електронното заявление и за гласуването извън страната (места и изборни секции за гласуване извън страната) е публикувана на интернет страницата на Централната избирателна комисия – 
https://www.cik.bg/bg/ns11.07.2021/izvan-stranata/submit


Може ли да се анулира прието електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната?
Приетото електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. не може да бъде анулирано, както и не може да се подаде ново електронно заявление. 


Може ли да се провери дали е потвърдено или не електронното заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия за гласуване извън страната?
На интернет страницата на Централната избирателна комисия в раздел „Избори за Народно събрание 11 юли 2021 г.“, рубрика „Гласуване извън страната“, е публикуван списък на потвърдените и непотвърдените заявления за гласуване извън страната, като е посочена причината за непотвърждаването. До изтичане на срока за подаване на заявленията списъкът се актуализира. 
Непотвърждаването на заявлението за гласуване извън страната не лишава избирателя от възможността да гласува в избрана от него избирателна секция.


Може ли да се гласува извън страната, ако не е подадено заявление за гласуване извън страната?
Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 15.06.2021 г. (включително) и желаят да гласуват, в деня на изборите могат да гласуват в секция по техен избор извън страната и когато не са вписани в предварително съставените списъци за гласуване. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 22-НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място. 


Възможно ли е да се гласува в място и държава, които са различни от посочените в подаденото заявление за гласуване извън страната?
Да. Правото на глас може да се упражни във всяко място, където има разкрита избирателна секция за гласуване извън страната. В случай че заявлението за гласуване извън страната е за място и държава, различни от местонахождението на избирателя в изборния ден, избирателят ще бъде допуснат да гласува, след като попълни декларация по образец пред СИК (Приложение № 22-НС от изборните книжа).


Как могат да гласуват избирателите подали заявление за гласуване извън страната, но в изборния ден се намират в Република България?
Избирателите, включени в списък за гласуване извън страната въз основа на заявление за гласуване извън страната, които в изборния ден на 11 юли 2021 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако лицето е вписано в списъка на заличените от избирателния списък лица, СИК го заличава от списъка и след представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, го допуска да гласува.


Заличават ли се от избирателните списъци в Република България лицата, подали заявление за гласуване извън страната? 


Избирател, който е подал заявление и е вписан в списък за гласуване извън страната, ще бъде заличен след 22.06.2021 г. от избирателните списъци за гласуване в Република България. 
Какво трябва да направи избирател, включен в списък за гласуване извън страната, който се е завърнал в Република България преди изборния ден и желае да гласува в страната?
Избирателите, подали заявление за гласуване извън страната, което е потвърдено, и са вписани в списък за гласуване извън страната, се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес в Република България след 22.06.2021 г. и се вписват в списък на заличените лица. Списъкът се публикува на интернет страницата на общината по постоянния адрес на лицето. 
За да упражнят избирателното си право по постоянен адрес, тези избиратели предварително подават заявление-декларация по образец (Приложение № 11-НС от изборните книжа) за изключване от списъка на заличените лица. Заявлението-декларация се подава писмено до общинската администрация по постоянен адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината до предаване на избирателните списъци на СИК. По заявлението кметът се произнася незабавно и заличава лицето от списъка на заличените лица. 
Избирателите, които не са подали заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица и включване в избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, и в изборния ден се намират в страната, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Ако при гласуването се установи, че те са вписани в списъка на заличените лица, СИК ги заличава от списъка и след представяне на декларация по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), предоставена на място, ги допуска да гласуват.


Мога ли да гласувам извън страната с лична карта или паспорт, на които срокът на валидност е изтекъл?
Когато срокът на валидност на личната карта или паспорта е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до изборния ден (включително), избирателят се допуска да гласува, като не се изисква да представи пред СИК удостоверение за издаване на лични документи.
Удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263, ал. 2 ИК се издава на избирателите, чиито документи за самоличност са изтекли преди 13 март 2020 г. или когато по други причини са подали заявление за издаване на нов документ за самоличност в дипломатическо или консулско представителство.


Задължително ли е да се подаде предварително заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители, за да може да се упражни избирателното право?
Подаването на писмено или електронно заявление за гласуване извън страната в изборите за народни представители не е задължително.
Подаването на заявление за гласуване извън страната е с цел определяне на броя на избирателните секции и съставяне на избирателни списъци за образуваните секции.
Правото на глас може да се упражни и когато избирателят не фигурира в предварително съставените избирателни списъци.


Имат ли право да гласуват в изборите за народни представители лица със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани?
Лицата със статут на постоянно пребиваващи в Република България, които не са български граждани, нямат право да гласуват при произвеждане на избори за народни представители.


Има ли право да гласува и да бъде член на СИК лице, което е в процедура на смяна на лични документи?
Можете да бъдете член на СИК, ако сте в процедура на смяна на лични документи и отговаряте на предвидените в чл. 96 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс допълнителни условия за това.
Ако в изборния ден не притежавате документ за самоличност поради процедура за издаване на нов документ, може да гласувате с удостоверение, издадено от органите на МВР. 


Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?
Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:
документ за самоличност;
надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 17-НС) от изборните книжа, която се предоставя от СИК.


Може ли да се гласува с пълномощно?
Изборният кодекс не допуска гласуване по пълномощие. Гласуването се извършва лично от избирателя в избирателната секция.


Може ли избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде член на секционна избирателна комисия в друго населено място и как могат да гласуват членовете на СИК?

Няма пречка избирател с постоянен и настоящ в едно населено място да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия в друго населено място, ако има избирателни права. Членовете на СИК имат право да гласуват в секцията, в която са назначени за членове, след вписване в допълнителната страница на избирателния списък и представяне пред СИК на декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място (Приложение № 17-НС от изборните книжа).


Какво трябва да се направи при промяна на постоянния адрес преди изборите, за да може да се упражни правото на глас?
В случай че промените постоянния си адрес и установите, че не фигурирате в избирателния списък по новия адрес, следва да подадете заявление за вписване в избирателния списък (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник по новия постоянен адрес. По искането кметът се произнася незабавно.


На кой адрес се упражнява правото на глас. Може ли да се гласува в населено място в страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес?
Гласуването в страната се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако избирателят има регистриран настоящ адрес, различен от постоянния, и при условие, че е подал заявление за гласуване по настоящ адрес.
Изключение от това правило е предвидено за:
- лицата, които имат право да гласуват с удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК);
- лицата, заети в произвеждане на избори (чл. 233 ИК);
- избирателите с увредено зрение или със затруднение в придвижването (чл. 235 ИК);
- ученици, студенти и докторанти (чл. 241 ИК).
Постоянният адрес е вписан в личната карта и по този адрес избирателите се включват в избирателните списъци.
Настоящият адрес се регистрира от общинската администрация въз основа на заявление за регистриране на настоящ адрес и може да съвпада с постоянния адрес или да е различен от него. Условията и редът за регистрация на настоящ адрес са определени в Закона за гражданската регистрация.
Когато постоянният и настоящият адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26 юни 2021 г. включително.
Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него той вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.
Не се изисква електронното заявление да е подписано чрез квалифициран електронен подпис.
Може ли да се гласува в населено място, различно от населеното място по постоянния или настоящия адрес? 
Не може да се гласува в страната в населено място, различно от постоянния или настоящия адрес.
Упражняването на избирателното право в страната се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако избирателят има регистриран настоящ адрес, различен от постоянния, и при условие, че е подал заявление за гласуване по настоящ адрес.


Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?
Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.
Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 26.06.2021 г., до кмета по настоящия адрес на избирателя. 
Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като подпис не се изисква. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му. 
Гласувалите по настоящ адрес на изборите за народни представители на 04.04.2021 г. и желаещи отново да гласуват по настоящ адрес на 11.07.2021 г. следва да подадат ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес. 


В страната може ли да се гласува с лична карта, чийто срок на валидност е изтекъл?
Когато срокът на валидност на личната карта е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до изборния ден (включително), гласуването се извършва, като не се изисква представяне пред СИК на 
удостоверение за издаване на лични документи.
Когато личната карта е 
изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.
Удостоверението се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, след подаване на заявление за издаване на нова лична карта. Когато заявлението за издаване на лична карта е подадено преди изборния ден, удостоверението за гласуване може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверението осигурява възможност за упражняване правото на глас, издава се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден.
Какво трябва да направя, ако не фигурирам в избирателните списъци или в тях е допусната грешка?
Проверете дали сте вписани в избирателния списък за изборите. Списъците са обявени на места близо до избирателната секция, на интернет страниците на общината и на ГД „ГРАО“ в МРРБ.
Ако не фигурирате в избирателния списък, подайте заявление (Приложение № 9-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството до 9 юли 2021 г.
При допуснати непълноти и грешки във вашите данни следва да подадете заявление (Приложение № 8-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството не по-късно от 7 дни преди изборите (до 3 юли 2021 г. включително).Кога и къде ще бъдат публикувани официалните кандидатски листи на парламентарните избори на 11 юли 2021 г.? 
Регистърът на кандидатите за всеки изборен район се публикува на официалната интернет страница на Централната избирателна комисия 
www.cik.bg
 и в страницата на съответната районна избирателна комисия след изтичане на срока за регистрация на кандидатските листи в РИК – 08.06.2021 г. 


Кога се допуска гласуване с придружител на избиратели с трайни увреждания? 
Гласуването с посочен от избирателя придружител се допуска, когато избирателят е с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването.
За избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до машината/кабината за гласуване, след което придружителят се отстранява, докато избирателят гласува.
Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. Избирателят не е длъжен да представи документ от ТЕЛК или НЕЛК. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта. Отказът на председателя може да се оспори пред СИК. Секционната избирателна комисия се произнася с решение, което е окончателно.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Не може да бъде придружител кандидат за народен представител, член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник, наблюдател, анкетьор.Могат ли членовете на секционните избирателни комисии, охраната и други ангажирани лица да гласуват в секцията, в която са заети с произвеждането на изборите в изборния ден?
Лицата, заети в произвеждане на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на специализираните устройства за машинно гласуване,

могат да гласуват в съответната секция, ако отговарят на условията да избират и след като попълнят декларация по образец
(Приложение № 17-НС от изборните книжа).31 въпроса

Comments are closed.