Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

До Централната избирателна комисия

копие : български медии

11 август 2011г

Уважаема г-жо Председател,
Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК,

Във ваше решение No 41-ПВ, София, 29.07.2011 се посочва реда и условията за провеждане на избори за президент и вицепрезидент в чужбина.

Съгласно чл.2 ал. 3 избирателни секции в чужбина извън дипломатическите представителства, се разкриват само когато законодателството на приемащата страната изрично допуска това.

Обръщаме се с молба към вас да уточните как трябва да се тълкува словосъчетанието “изрично допуска” и какво на практика означава това изискване.

Задължително условие ли е в законодателството на приемащата страна да се съдържа текст, който да посочва експлицитно, че на нейна територия могат да се провеждат избори за институции на други държави или е достатъчно съответната държава да не забранява в законодателството си по изричен начин тази възможност (имплицитно разрешение) ?

Като пример бихме посочили законодателството на Република Турция, в което по наши данни не се съдържа текст указващ изрично възможност за провеждане на избори за органи на други страни. Означава ли това , че разкриването на избирателни секции в съседна Турция извън дипломатическите и консулски представителства е невъзможно съгласно действащия български Изборен кодекс?

Надяваме се на навременно и ясно тълкувателно решение на посочения казус, което ще избегне евентуални обжалвания на изборните резултати след провежданите на изборите тази есен или дори искане за касирането им.

От друга страна, член 2 на цитираното по-горе ваше решение постановява също така, че ръководителите на дипломатическите представителства трябва най-късно до 13 август т.г. да поискат съгласието на приемащата държава. Притеснени сме, че в редица държави исканията все още не са направени. Някои ръководители напълно неправилно изчакват да получат необходимите заявления за откриване на избирателни секции (20 в дипломатическите и консулски представителства и 100 извън тях) или изискват да знаят точните адреси, на които ще се помещават избирателните секции за да ги укажат в искането си до приемащата държава. В този смисъл, намираме за наложително ЦИК да уточни, че искането на разрешение от приемащата държава по смисъла чл. 74 ал. 2 от ИК е принципно и не може и не трябва да се свързва нито с набирането на заявления (срокът за което е 25 дни преди изборите), нито с определянето на конкретното място за откриване на секция, за които законодателят е предвидил друг срок.

В този смисъл, безпокойство у нас поражда евентуалното възникване в редица държави на казус, при който, поради горните или други причини, ръководителят на дипломатическото представителство пропусне срока вменен от законодателя, но същевременно в съответната държава се наберат в срок изискуемите заявления за откриване на избирателни секции.

Означава ли това, че тези български граждани, които са изпълнили своите задължения, ще бъдат лишени от тяхно основно конституционно право поради административна немарливост?

Очакваме да приемете и по този казус тълкувателно решение.

Не на последно място, учудени сме, че при разпределянето на отговорностите на членовете на ЦИК по избирателни райони, не е предвидено член или членове да отговарят за избирателен район чужбина. Нека припомним, че на последните избори в чужбина гласуваха 156 хиляди български граждани. Това е повече от гласувалите в 20 от 31 области в страната !

Обръщаме се с настоятелна молба към вас да определите член или членове на ЦИК, който да отговаря за район чужбина. Това решение, освен необходимо, ще е и израз на вниманието, което ЦИК отделя на правата на българските граждани, където и да се намират те.

България не свършва на гранично-пропускателния пункт. България е там, където има българи !

Comments are closed.