ПРОЕКТ

За улеснение на обществените съвети, предлагаме препоръчителен правилник за тяхното устройство и функциониране. Окончателният му вид следва да се съгласува с ръководителите на дипломатически мисии и МВнР.

Глава I

Общи положения

Чл. 1. Обществени съвети по смисъла на този правилник са консултативни органи, които могат да се създават към дипломатическите представителства на Република България, съгласно Член 5 ал.3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр.30 от 11 април 2000г.

Чл. 2. Общественият съвет е независим изборен орган, който работи на обществени начала и отстоява интересите на българските общности в съответната страна.

 

Глава II

Цел и функции

Чл. 3. Общественият съвет:

(1) Представлява българите в чужбина пред българските официални институции и защитава техните интереси;

(2) Анализира техните нужди в сферата на образованието, културата, религията, традициите, административното обслужване, както и на социалните, икономическите и други права;

(3) Изказва препоръки, запитвания и предложения, които внася за разглеждане в съответното дипломатическо представителство, писмено или устно;

(4) Осъществява срещи най-малко два пъти годишно с ръководителя на съответното дипломатическо представителство;

(5) Публикува информация за своята дейност в специално разработена за целта интернет страница;

(6) Публикува годишен отчет;

(7) Подпомага провеждането на изборите за българско Народно събрание, Президент и представители на Република България в Европейския парламент;

Глава III

Структура и състав

Чл. 4.

(1) Съставът на Обществено-консултативния съвет се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове

(2) Броят на на ОС се определя както следва :

1. При по-малко от 600 гласували избиратели, този брой е равен на 3;

2. При повече от 3000 избиратели този брой е равен на 16;

3. В останалите случаи този брой е равен на цялата част на Х/200, където Х е броят на гласувалите избиратели.

Чл. 5.

(1) Членовете на ОС работят на обществени начала;

(2) Членовете на ОС използват при работата си съвременни телекомуникационни средства;

(3) Първото заседание на ОС се насрочва от ръководителя на дипломатическата мисия, в петнадесетдневен срок от датата на провеждане на изборите. По време на това заседание ОС избира председател, заместник-председател и секретар;

(4) Всяко следващо заседание се свиква от Председателя на ОС или по желание на една трета от членовете на ОС. Членовете на ОС се уведомяват от Председателя на ОС най-малко 30 дни предварително;

(5) Ръководителят на дипломатическата мисия или негов представител може да присъства на заседанията на ОС със съвещателен глас;

(6) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват поне половината от членовете, включително с използване на съвременни телекомуникационни средства или чрез пълномощно;

(7) Всички решения, както и годишните отчети на ОС, се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, включително с използване на съвременни телекомуникационни средства или чрез пълномощно.

(8) Заседанията на Обществения съвет се провеждат най-малко два пъти годишно;

(9) Член на ОС може да подаде оставка, в този случай неговото място се заема от следващия кандидат в неговата листа; Ако по една или друга причина по този начин не може да бъде попълнен съставът му, той продължава да работи стига решенията да се приемат при наличието на необходимия кворум.

 

 

 

Глава IV

Избори

Чл. 6.

(1) Изборите за ОС се провеждат съвместно с президентските избори в България. Тяхната техническа организация се осъществява от дипломатическите представителства. Гласуването може да бъде и дистанционно (по Интернет). Гласува се за кандидатски листи по пропорционална система, по метода на най-големия остатък в многомандатни избирателни райони (МИР);

(2) Многомандатните избирателните райони (МИР) се определят от ръководителите на дипломатическите представителства;

(3) Имат право да избират и да бъдат избирани в ОС всички

1. Български граждани с действащи избирателни права, живеещи в съответния избирателен район.

2. Чужди граждани от български произход, навършили 18 години в деня на изборите, живеещи в съответния избирателен район.

3. Избирателното право по т. 1 и т. 2 се установява с валиден български документ за самоличност или с удостоверение за български произход, издадено от ДАБЧ.

(4) Един избирателен район може да включва няколко държави, както и една държава може да включва няколко избирателни района ;

(5) Всяка кандидатска листа има поне три кандидата, всеки кандидат може да участва само в една листа.

(6) Кандидатска листа се регистрира при подкрепа на минимум 20 избиратели.

(7) Изборите не се провеждат, при условие че не са регистрирани кандидатски листи по алинея 6.

 

Глава V

Преходни разпоредби

 

Чл. 7.

По изключение ръководителят на съответната дипломатическа мисия може да утвърди, по предложение на представители на българската общност, Временен обществен съвет. Мандата на Временния обществен съвет не превишава една година, и има за цел подготовката на избор за редовен Обществен съвет

 

Чл. 8. В държави, в които няма разкрити избирателни секции за избор на Президент, изборите за ОС се провеждат дистанционно.

 

Приложение

Пример. В Австралия на изборите за Народно събрание през 2009 са гласували 226 човека. Съгласно член 2 ал.1 т.1  ОС се състои от 3 члена.

Да предположим, че има 3 кандидатски листи (А, B и C) за ОС, за които  са гласували общо 172 човека, както следва (вижте таблицата). Спечелените мандати от листите по пропорционална система са

1,26 1,47 0,28

следователно листите А и B  печелят по един мандат. Третият мандат отива за листата получила най-голям остатък : 0,47. Окончателното разпределение на мандатите е 1, 2 и 0.

 

Резултати в Австралия на изборите за Народно събрание през 2009

Оклънд

Сидни

Канбера

общо

79

121

26

226

 

Резултати в Австралия на изборите за Обществени съвети (хипотеза)

листа A

листа B

листа C

общо

72

84

16

172

 

спечелени мандати

листа A

листа B

листа C

общо

1,26

1,47

0,28

3

1

1

0

цяла част

0

1

0

допълнителни мандати

1

2

0

краен резултат

 

 

коментари по член 2

ОС заместват общинските съветници в България, ОС е орган на местно управление на българските общности по света .

Броят на общинските съветници в България е минимум 11 (община до 5000 човека) и 51 (община над 160 000 човека). Вижда се че  1 общински съветник представлява от 500 до 3000 човека. Ако в чужбина живеят 1 милион българи (без Турция), при предсатвителство 1/3 000 получаваме около 300 съветника. При гласували 60 000 в чужбина (извън Турция), ще получим че съветник се избира с 200 гласа. Това мотивира формулата брой гласове/200.

Следва да въведем корекции за малки и големи избирателни райони.  В България общинският съвет е между 11 и 51 члена (61 в София). Предлагам в чужбина нормата да бъде поне 3 члена : председател, (зам.председател и секретар ) и най-много 16 члена (съотношение 3-4). Тези числа са спорни, можете да предложите (аргументирано) нещо друго.

 

Член 5 ал.3, Закон за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр.30 от 11 април 2000 г.

Към дипломатическите представителства на Република България в държавите, в които има български общности или български национални малцинства, могат да се създават консултативни органи на българите, живеещи в съответната държава, които се състоят от представители, излъчени от лицата по чл. 2.


Comments

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ НА Р. БЪЛГАРИЯ — 6 Comments

 1. Pingback:Как да създам Временен обществен съвет? | Обществени съвети на българите в чужбина

 2. Pingback:Писмо на Обществените съвети до министър Дянков и министър Младенов | Обществени съвети на българите в чужбина

 3. Здравейте Администратори на страницата за ОС,

  Ще се радвам да бъда включена във вашата листа с участници и доброволци, за утвърждаване и подпомагане дейността на българските емигрантски общности. Ако е възможно да бъда информирана чрез имейл, за прогреса на инициативата. Успех!

  • Здравейте,
   В коя държава живеете, малко повече информация за вас.
   благодаря предварително,
   Любомир Гаврилов

 4. Янчо Янев Гл.Секретар на асоциацията в Ческа Република on said:

  Интерисува ме :
  Защо българската диаспора в Ческата държава която е една от най старите в Европа не е застъпена и коя е причината .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>