Консултативен съвет към председателя на ДАБЧ

архиви

Download (PDF, 63KB)

Настоящият проект е преработена версия подкрепяна от ВОС, внесена за разглеждане към Консултативния съвет към Директора на ДАБЧ, за изработване на проект за Национален съвет. Предишният проект от 2011г. е тук.

 Настоящият проект е принципно приет с мнозинство от Консултативния съвет към председателя на ДАБЧ на отложено 5-дневно гласуване от 8 до 13 април 2016, с цел да бъде доразвит и представен в завършен вид на председателя на ДАБЧ.

Концептуален проект

за изменение и допълнение на Закона за българите живеещи извън Република България (обн. ДВ бр. 30 от 11.04.2000 г.) и създаване на изборен представителен

Национален съвет на българите живеещи извън Република България

/ версия 10 февруари 2016 /

вносители : Любомир Гаврилов, Стефан Манов, Димитър Иванов, Красимир Гаджоков, Тася Тасова

 

Националният съвет е изборен представителен орган на българите, живеещи извън Република България.

А. Цели

– Националният съвет представя и защитава интересите на българите извън Република България пред българските институции;

– Националният съвет има за цел да приобщи българите зад граница към българския обществен живот и насърчи техния принос в националното развитие;

Б. Функции (и области на компетентност)

– Националният съвет осъществява институционална връзка между българите, живеещи извън Република България и българската държава;

– Националният съвет участва във формирането и провеждането на държавните политики по отношение на българите, живеещи извън страната;

– Националният съвет подготвя и чрез съответния министър и депутати – негови членове, внася в Министерския съвет и Народното събрание проекти за нормативни актове съобразно своите цели;

– Националният съвет подпомага и консултира дейността на министерствата, другите ведомства и органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяването на държавните политики по отношение на българите, живеещи извън Република България

Националният съвет изготвя доклади или становища по искане на Народното събрание, Министерския съвет, Президента или Вицепрезидента на Републиката или други органи, по въпроси от неговата компетентност, в т.ч. , но не лимитативно :

(1) гражданските и политически права на българските граждани извън страната в т.ч. изборните права

(2) в образователната сфера и обучението по български език в чужбина, висшето образование и наука

(3) разпространението на българската култура, съхраняването на българския дух и традиции

(4) социалните и трудови права

(5) сигурността на българите в чужбина

(6) подкрепа на предприемачеството и разпространението на стоки и услуги, произведени в България

(7) консулските услуги и административното обслужване на българските граждани в извън страната

Националният съвет може да изготвя по собствена инициатива доклади, становища и обръщения ;

Националният съвет може да бъде натоварен с акт на Министерския съвет или друг орган да участва в или да осъществява правителствени програми и проекти насочени към българите извън страната в т.ч. да изготвя оценки на проекти, представляващи интерес за българите извън страната ;

Националният съвет изготвя годишен доклад за своята дейност, в който прави обзор на проблемите, които срещат българите в чужбина, както и препоръки за тяхното решаване.

В. Структура и състав – вариант 1

1. Националният съвет се състои от 90 члена, 75 от които се избират от българските граждани постоянно живеещи извън страната и 15 се посочват от държавните институции.

2. Мандатът на Националния съвет е 4 (5) години

3. Изборите за Национален съвет се провеждат съвместно с изборите за Народно събрание / Президент на РБ и се организират от Централната избирателна комисия и Министерството на външните работи. Избирателни секции се откриват във всички градове, в които има открити избирателни секции за национални избори.

Гласуването може да се извърши и дистанционно, по пощата или по Интернет.

4. Изборите се провеждат в избирателни райони, включващи една или повече държави, по пропорционална система с кандидатски листи. Мандатите се разпределят между листите получили повече от 4% от валидните гласове по метода на най-големия остатък – метод на Хеър-Ниймайер (виж приложение).

Да избират и бъдат избирани в Националния съвет имат право българските граждани живеещи в съответния избирателен район.

5. Избирателни райони и мандати :

Страни-членки на ЕС от Западна Европа, Швейцария, Норвегия и Исландия : 31 мандата

Страни-членки на ЕС от Източна и Югоизточна Европа : 7 мандата

Други европейски страни : 5 мандата

Турция : 9 мандата

Северна Америка : 18 мандата

Южна и Централна Америка, Австралия и Азия : 4 мандата

Африка : 1 мандат

Забележка : Броят на мандатите във всеки избирателен район е определен съгласно два допълващи се принципа : числено-пропорционален и териториален. Числено-пропорционалният подход отчита приблизителния брой постоянно живеещите български граждани в съответния район според наличните данни (данни MВнР, данни ГД ГРАО, данни Евростат и други статистически източници в т.ч. и избирателната активност). Териториалният принцип балансира числено-пропорционалния като взима предвид географски разпръснатите малобройни български общности.

6. Кандидатските листи се регистрират от Централната избирателна комисия най-късно 25 дни преди изборния ден. Всяка кандидатска листа съдържа равен брой кандидати за титуляри и заместници, живеещи в съответния избирателен район.

Когато не заместват отсъстващ титуляр, заместниците могат да участват във всички заседания на Националния съвет със съвещателен глас.

За кандидатските листи в някои от избирателните райони се въвеждат и следните изисквания :

а. район ” ЕС страни от Западна Европа, Швейцария, Норвегия и Исландия “

Кандидатските листи трябва да включват кандидати от най-малко 5 различни държави от района, като 4 трябва да са измежду следните : Испания, Германия, Италия, Франция, Великобритания. Кандидатите от една държава не може да са повече от 25% от общия брой кандидати в листата.

б. район ” ЕС страни от Източна и Югоизточна Европа “

Кандидатските листи трябва да включват кандидати от най-малко 3 различни държави от района. Кандидатите от дадена държава не може да са повече от 40% от общия брой кандидати в листата.

в. район ” Северна Америка”

Кандидатските листи трябва да включват кандидати от най-малко 4 различни американски щати и от Канада. Кандидатите от даден щат или от Канада не може да са повече от 30 % от общия брой кандидати в листата.

г. район ” Южна Америка, Австралия и Азия ” : кандидатските листи трябва да включват кандидати от поне две държави извън Австралия.

7. Кандидатска листа се регистрира при подкрепа на най-малко 50 (100) избиратели живеещи в съответния избирателен район, извън кандидатите включени в листата.

8. Представителите на държавните институции се излъчват както следва :

Народното събрание избира осем члена, от които петима народни представители в т.ч. председателя на Комисията по политики за българите в чужбина и трима изтъкнати личности. (Забележка : след създаването на обособен избирателен район “Чужбина”, членове по право на Националния съвет ще бъдат избраните от MИР “Чужбина” народни представители)

Президентът посочва четирима члена.

Министерският съвет посочва трима члена. Член по право е заместник-министър председател или министърът на външните работи (или друг министър отговарящ за българите в чужбина).

9. Националният съвет може да кооптира представители на историческите български диаспори, които участват в работата му със съвещателен глас. Редът и условията за излъчването им се определят с решение на Националния съвет.

10. Работата на Националния съвет се подпомага от Обществен съвет, в който участват представители на гражданското общество, неправителствени организации с дейност ориентирана към българите в чужбина, изтъкнати личности . Съставът на Обществения съвет се определя от Националния съвет.

11. Членовете на Националния съвет не получават възнаграждение за работата си.

12. Националният съвет заседава най-малко два пъти в годината. На своето първо заседание, Националният съвет избира председател измежду членовете от избираемата квота.

13. Националният съвет избира измежду членовете си Изпълнителен съвет от 9 (13) души, 6 (8) от които са от избираемата квота в т.ч. и председателя и 3 (5) от назначаемата – заместник-министър председател или министъра на външните работи (или министъра отговарящ за българите в чужбина), представител на Президента и 1 (3) от народните представители.

14. Изпълнителният съвет е постоянно действащ като използва при дейността си и дистанционни форми на работа чрез съвременните телекомуникационни технологии.

15. Националният съвет е юридическо лице. Дейността му се подпомага от администрацията на Министерския съвет / Народното събрание.

В. Структура и състав – вариант 2

т. 1 до 4 повтарят вариант 1

5. Многомандатни (или едномандатни) избирателни райони (МИР) и мандати.

(1) всеки МИР се състои от една или няколко държави

(2) Броя на мандатите във всеки МИР е пропорционален на българските граждани, живеещи постоянно там, съгласно последната оценка, предоставена от МВнР
(3) броя на мандатите в отделно взет МИР
не може да превишава 10% от всички мандати (10 мандата)

(4) Избирателните райони се формират както следва

Западна Европа

 • Великобритания и Ирландия

 • Испания и Португалия

 • Италия и Малта

 • Гърция, Кипър, Израел

 • Германия – Австрия – Северна Европа

 • Франция-Швейцария-Бенелюкс

Източна и Югоизточна Европа

 • Източна Европа

 • Руска федерация, Украйна и Молдова

 • Бивша Югославия

Америка

 • САЩ

 • Канада

 • Латинска Америка и Караибски острови

Други

 • Австралия и Нова Зеландия (Азия-Океания)

 • Африка

 • Централна Азия, Близкия Изток, Израел

 • Турция

6. Кандидатските листи се регистрират от Централната избирателна комисия най-късно 25 дни преди изборния ден. Всяка кандидатска листа съдържа равен брой кандидати за титуляри и заместници, живеещи в съответния избирателен район.

Когато не заместват отсъстващ титуляр, заместниците могат да участватвъв всички заседания на Националния съвет със съвещателен глас.

За кандидатските листи в някои от избирателните райони се въвеждат и следните изисквания :

Кандидатските листи трябва да включват кандидати от най-малко 5, 4, 3, или 2 различни държави от района. Кандидатите от една държава не може да са повече от 25% или 40% от общия брой кандидати в листата.

т. 7 до 15 повтарят вариант 1

Приложение – избирателни райони по вариант 2