Концептуален проект

за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2000 г.

А. Цели и функции

Националният съвет на българите живеещи извън Република България има за цел да приобщи българите зад граница към българския обществен живот и насърчи техния принос в националното развитие.

– Националният съвет е представителен орган осъществяващ институционална връзка между българските граждани живеещи в чужбина и българската държава;

– Националният съвет представя и защитава интересите на българите и българските общности извън Република България пред българските официални институции;

– Националният съвет участва във формирането и провеждането на единна държавна политика по отношение на българите живеещи извън страната и за съгласуването на националните интереси с интересите на българите, живеещи извън Република България;

– Националният съвет подготвя и чрез съответния министър и депутати – негови членове, внася в Министерския съвет и Народното събрание проекти за нормативни актове съобразно функциите си;

– Националният съвет подпомага и консултира дейността на министерствата, другите ведомства и органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяването на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън Република България

Б. Структура и състав

– Националният съвет се състои от 80 членове, от които 70 се избират от българските граждани постоянно живеещи извън страната и 10 се назначават от българските официални институции.

– Mандатът на Националния съвет е 5 години

– Изборите за Национален съвет се провеждат съвместно с изборите за Президент на РБ и се организират от ЦИК. Гласуването може да бъде дистанционно (по Интернет).

– Изборите са в избирателни райони, включващи една или повече държави, по пропорционална система с кандидатски листи. Кандидатска листа се регистрира при подкрепа на минимум 100 избиратели.

Разпределението на мандатите по континенти е както следва:

Европа и Африка : 35

Америка и Океания : 20

Азия : 15

забележка : Избирателните райони по държави предстоят да се уточнят. За база могат да служат статистически данни и избирателната активност на последните избори за Народно събрание (с подходяща корекция според особеностите на откриване на избирателни секции в съответната държава).

– Назначаемите членове на Националния съвет се излъчват както следва :

член по право : Mинистър за българите в чужбина

Народното събрание избира 8 члена, от които 5-ма народни представители и 3-ма изтъкнати общественици, интелектуалци и т.н.

Президентът назначава 1 член

– Членовете на Националния съвет работят на обществени начала

– Националният съвет се председателства от Mинистъра за българите в чужбина и заседава най-малко два пъти в годината

– Националният съвет излъчва измежду членовете си Изпълнителен съвет от 9 души, 6 от които са от избираемата квота и 3-ма от назначаемата – Mинистър за българите в чужбина, представителя на Президента и един от народните представители.

– Изпълнителният съвет е постоянно действащ и изпозлва при работата си съвременните телекомуникационни технологии.

– Националният съвет е юридическо лице на бюджетна издръжка. Дейността му се подпомага от администрацията на Народното събрание.


Comments

Национален съвет на българите живеещи извън Република България — 2 Comments

  1. Pingback:На нас, българите в чужбина, не ни е необходимо да ни казват как да се организираме в съвети, а ни е необходима законова предпоставка, гарант

  2. “Кандидатска листа се регистрира при подкрепа на минимум 100 избиратели.“

    Не е особено реално, доколкото, поне в началото, ще е трудно да се намерят 100 избирателя запознати с дейността и убедени да гласуват за Нац. съвети. Трябва да се предвиди ситуация, при която, ако в определен срок не се състави канд. листа по гореописания начин, такава да се предложи от вече съставените Консултативен/Обществен/Национален съвет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>