ПЕТИЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

До Президента на Република България г-н Георги Първанов

До Председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева

До Председателя на Министерски съвет г-н Бойко Борисов

До Министъра на финансите г-н Симеон Дянков

До Омбудсмана на Република България г-н Константин Пенчев

До Управителя на Българска народна банка  г-н Иван Искров

като съзнаваме високата си гражданска отговорност;
като съзнаваме чл.19 от Конституцията на Република България;
като съзнаваме основните права и свободи на гражданите на Републиката,

издигаме своя глас за следното:

Настояваме държавата и нейните ведомства и служби  ДА въведат и да предоставят възможността гражданите да избират между няколко законово регламенирани и финансово необременяващи ги начина, по които да плащат държавните вземания – данъци, осигуровки, такси, глоби и пр.

Всеки един пълнолетен гражданин сам да преценява за себе си по кой от начините да направи това, като досегашната практика за принудително насочване на гражданите към филиали на търговски банки  и облагането на вземанията  с допълнителни банкови такси извън закона бъде категорично прекратена.

Водени от горното считаме, че е законово допусимо и финансово оправдано предоставянето на възможност за избор от минимум следните способи за заплащане на публични задължения :

1. Чрез традиционния начин с държавни таксови марки (ДТМ).
2. Чрез каса, открита към съответното ведомство.
3. На гишета в клоновете на Български пощи
4. Чрез пощенски запис; 
5. Чрез вноска на каса на БНБ/ или посредством онлайн-превод (в това число електронно банкиране, разплащане чрез системата „epay”, чрез изпращане на „SMS” до мобилен оператор или посредством ПОС – терминално устройство) по бюджетна сметка на всеки държавен орган или учреждение, открита при БНБ;
6. Чрез вноска на каса/респ. банков превод във филиал на частна търговска банка, както  и  посредством  ПОС – терминално устройство на банков посредник  /частна търговска банка/, открити  при всички държавни ведомства, но без да бъдат изнудвани гражданите, както досега, с банкови комисионни и такси.
Считаме, че за всички държавни органи и институции – разпоредители с бюджетни средства – следва да има разкрита бюджетна сметка в БНБ с оглед прилагане разпоредбите на ЗУДБ за безплатно събиране и разходване на бюджетните средства, важаща и по отношение на гражданите – платци на данъци и такси.

На второ място считаме, че е разумно и обосновано държавните органи да провеждат конкурси за избор на частни търговски банки, в които да бъдат открити бюджетните сметки на различните ведомства / респ. да бъде извършван конкурс за избор на банковия посредник за разплащане към бюджета, който да открие клон или ПОС – терминално устройство  в държавното учреждение,  като критериите за спечелване на избора да бъдат предварително регламентирани със закон, в това число да бъдат договаряни предварително преференциални банкови такси за превод към бюджените сметки, като таванът на банковите такси се определя от най-благоприятната действаща тарифа на банката, без значение дали плащането се извършва на каса на банката или чрез банков превод.

Водени от горното, ние предлагаме:

1. Правителството на Република България, да изпълни законовото си задължение по чл.29, ал.4 от Закона за устройството на държавния бюджет, а именно : “Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка издават наредба за касовото изпълнение на държавния бюджет, бюджетите на общините и фондовете и извънбюджетните сметки.”

Бихме искали да обърнем Вашето внимание към императивната разпоредба на чл.29, ал.3 от ЗУДБ, съгласно която : “Касовото изпълнение на държавния бюджет, включително съхраняването на парични средства и ценности, се извършва безплатно, като се спазва поредността на плащанията към бюджета, установена със закон.” В този смисъл считаме, че установената през последните години практика касовото изпълнение на държавния бюджет да не се урежда  на ниво подзаконов нормативен акт /Наредбата по чл.29, ал.4 от ЗУДБ/, а с указания на Министъра на финансите, в които е регламентиран единствено банковият превод като способ за разплащане с бюджета, е както в противоречие с цитираната разпоредба на ЗУДБ, така и дискриминационна по отношение гражданите на Република България.

Повече от 14 години правителства на Република България не създават единна и прозрачна регулация на държавното бюджетиране. Гражданите биваха принуждавани  да плащат непосилни и незаконосъобразни банкови такси. В същото време държавата загърбваше плащането в брой и с държавни таксови марки.

2.Правителството на Република България  да възстанови регулярното плащане на държавните вземания – данъци, осигуровки,такси  – чрез различни способи и начини за изпълнение, същите регламентирани с отм. НАРЕДБА № 4 ЗА ОТЧИТАНЕ КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ /Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1980г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 1983г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 1993г., отм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1996г./, според която:

Чл. 3. (1) “Редът за отчитане на касовото изпълнение на държавния бюджет и на извънбюджетните и фондовите средства от банките се установява с Инструкция за отчитане изпълнението на държавния бюджет от Българска народна банка, издадена от Централното управление на БНБ, съгласувана с Министерството на финансите.”
(2) “Администраторите на приходите и разпоредителите с бюджетни кредити и извънбюджетни и фондови средства отправят писмено искане до БНБ за откриване на отделни сметки за приходите и отделни сметки за разходите по държавния бюджет, а за извънбюджетните и фондовите средства – една сметка за приходи и разходи на основание одобрените приходно-разходни сметки и нормативните актове за формирането им. На бюджетна организация, която има производствена дейност и има одобрени средства, се открива разплащателна сметка.”
(3) “Операциите по изпълнението на държавния бюджет и по извънбюджетните и фондовите средства на бюджетните организации се извършват безплатно от банките, а откритите сметки са безлихвени.”
Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) “Държавните такси до 100 лв. се заплащат в държавни таксови марки от 100,01 до 1000 лв. – срещу квитанции, а над 1000 лв. се внасят в ДСК”, като предлагаме  за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(2) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) “Държавните такси по Тарифа № 1 на Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 1 от 1970 г.) до 100 лв. се заплащат с държавни таксови марки, от 100,01 до 1000 лв. – срещу квитанции, а над 1000 лв. се внасят в ДСК,” като предлагаме за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(3) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) “Държавните такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 71 от 1974 г.) се събират с държавни таксови марки в размер до 100 лв. От 100 лв. нагоре се внасят в ДСК”, като предлагаме за в бъдеще да се внасят в Българска народна банка;
(4) “Държавните такси по Тарифа № 3 за таксите, които се събират в системата на Министерството на външните работи (ДВ, бр. 71 от 1974 г.) за издаване на визи без ограничаване стойността се събират със специални марки за събиране на визови такси.”
(5) Таксите за извършени консулски услуги на гражданите се внасят само чрез Българска народна банка;
(6)” Таксите за всички останали услуги, които извършва Министерството на външните работи, се събират по реда на ал. 1.”
(7) (Нова – ДВ, бр. 46 от 1993 г.) “При продажбата се прави отстъпка в размер 2% върху стойността на закупените марки.”

Като отчитаме съвременните технически достижения, очакванията и икономическите интереси на гражданите на Република България, предлагаме да се регламентира законодателно възможността българските граждани да имат ИЗБОР при осъществяване на разплащанията към бюджета, като всяко едно публично задължение – в това число данъци, такси, осигуровки, глоби, мита, лихви и пр. – да бъде осъществявано по избор на платеца  ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ, посочени по-горе.

С уважение:

http://www.facebook.com/home.php?sk=group_149360091777547&ap=1

Лица, упълномощени съвместно да представляват българските граждани – податели на настоящата петиция, и да получат писмен отговор от всички отговорни инстанции, са :

email: t_boychev@abv.bg email: marinella_ivanova@yahoo.co.uk

Comments are closed.