Писмо относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП

11 август 2015г.

До

Г-н Даниел Mитов
Mинистър на външните работи

Копие :

Г-жа Mаргарита Попова
Вицепрезидент на Република България

Г-н Румен Йончев
Председател на Комисията по политики за
българите в чужбина в 43-то Народно събрание

Г-жа Mеглена Кунева
Заместник министър-председател отговарящ
за българите в чужбина

Г-н Борис Вангелов
Председател на ДАБЧ

Г-н Константин Пенчев
Национален омбудсман

Централна избирателна комисия

Относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП

Уважаеми г-н Митов,

През последните месеци се случиха серия от събития важни за българската общност извън страната. Постоянството, активността и експертизата на Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) бяха част от тази динамика.

В началото на февруари, 43-тото Народно събрание за пръв път в парламентарната ни история създаде Комисия по политиките за българите в чужбина. За нейното сформиране ВОС настояха в писмо изпратено до парламентарните групи през ноември, броени дни след конституирането на новото Народно събрание. Големите очаквания към тази комисия се обуславят от назрялата необходимост законодателят в своята дейност да започне системно да отчита факта, че една четвърт от българските граждани живеят извън страната. За съжаление до този момент дейността на комисията е като че ли повече обърната към проблемите на историческите български общности.

В същия период беше проведена и процедура по изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ, за каквато настояваха ВОС. За съжаление администрацията не съумя да проведе процедура адекватна на очакванията на българските граждани извън страната и съответстваща на стандартите и добрите практики, в т.ч. и българските такива, досежно заемането на висши държавни длъжност. Изборът на спечелилия кандидат беше публично известен още преди провеждането на изслушванията. Това неизбежно постави и сериозно предизвикателство пред новоназначения председател да утвърди своята морална легитимност. В тази връзка, приветстваме като положителен факта, че председателят на ДАБЧ още в първите дни на своята дейност се ангажира с изпълнението на приетата през юли 2014 Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности извън страната, в частност създаването на институционално представителство в двете негови компоненти – Национален съвет и Обществени съвети по държави. В тази посока е и скорошната му инициатива за създаване на Консултативен експертен съвет със задача да подготви проект за промени на Глава четвърта на никога неизпълнения Закон за българите живеещи извън Република България (ЗБЖИРБ) от 2000г.
За участниците в процесите не е тайна активната дейност и съществения принос на експертите на Временните обществени съвети през последните години по утвърждаване на идеята за институционалното представителство като крайъгълен камък на съвременните държавни политики към живеещите извън страната и включването на този стълб в Националната стратегия.

Друга ключова победа в утвърждаването на политическите права на българските граждани извън страната е приетият преди дни ЗИД на ЗПУГДВMС (“закон за референдумите”), с който се даде възможност на живеещите извън страната да участват пълноценно в национален референдум, в т.ч. и в секции извън дипломатическите и консулски представителства. През последните две години ВОС работиха системно и активно на всички нива, така че тази промяна да стане факт.
Предвид поставения от Президента въпрос, по същество касаещ на първо място българските граждани извън страната, очакванията са за висока мобилизация на общностите по места, както по организацията на изборните секции, така и на самия вот.

Константна е ангажираността и подкрепата, която екипът на Президентството и лично г-жа Вицепрезидентът оказват на инициативите на българските граждани зад граница, както в културната и образователна области, така и по утвърждаването на политическите и граждански права на живеещите извън страната и създаването на изборно институционално представителство.

Националният омбудсман също неведнъж е изразявал позиции в защита на правата на българските граждани извън страната, в т.ч. и във връзка с нашумелия наскоро проблем по вписване в българския акт за раждане на бащино име на родените извън страната български деца.

На този фон на засилен интерес на държавите институции и законодателна власт към темите вълнуващи българските граждани извън страната, със съжаление отбелязваме относителната пасивност на повереното Ви ведомство.
След отлично проведените избори през миналата есен, но които нямаше да са такива без активното участие на българските общности по места, в т.ч. и на представителите на Временните обществени съвети, избори, на които се постигна исторически най-висока избирателна активност в Западна Европа и САЩ, през последните месеци не се наблюдава някаква активност от страна на Министерство на външните работи по изпълнение на Националната стратегия и в частност работа по създаване на изборни представителни органи на българските граждани извън страната.
Не по-малко притеснително е и продължаващото незадоволително консулско обслужване по места, в частност неорганизирането на изнесени консулски дни по годишен график и слабото използване на мобилните станции за лични документи, за които стъпки се беше ангажирал директора на Дирекция “Консулски въпроси”.

Уважаеми г-н Mитов,

В проведения в началото на септември миналата година разговор с представител на Временните обществени съвети, Вие изразихте подкрепа за създаването на изборни представителни органи на българските общности извън страната, както на равнище консулски окръг, така и в глобален план (Национален съвет). И докато тогава беше разбираемо, че в качеството Ви на служебен министър поемането на конкретни инициативи в тази посока не беше реалистично, то пасивността на повереното Ви ведомство след сформирането на редовно правителство е разочароваща.

Конкретно, очакваме от Вас ясни ангажименти по изпълнение на действащия Закон за българските граждани живеещи извън Република България от 2000г. и в частност прилагането на чл. 5 ал. 3, който предвижда съставянето на консултативни органи на българските граждани към дипломатическите представителства.
Правната рамка на ЗБЖИРБ е напълно достатъчна и Ви дава правомощия с Ваша заповед да утвърдите Правила за създаване и функциониране на консултативни обществени съвети към ДКП.
Примерен текст за наредба уреждащ тези въпроси е даден в приложение. Водещият принцип е представителност и легитимност чрез изборност.

Смятаме, че насроченият референдум през октомври, на който след промените в ЗПУГДВMС българските граждани извън страната ще могат пълноценно да участват, е подходящ момент за провеждане на пилотен проект по избор на консултативни обществени съвети в няколко държави, а именно Франция, Швейцария, консулски окръг Мюнхен и консулски окръг Чикаго, евентуално и на други места, ако местните общности изразят желание.
Настояваме за своевременно създаване на необходимата организация за това. Все още сме има достатъчно време за успешна подготовка. Примерният и реалистичен план-график може да е :
– до края на август се извършва подготовката и издаването на Заповед на министъра на външните работи уреждаща пилотния проект по създаване на консултативни обществени съвети.
– в началото на септември се огласяват на страниците на съответните посолства наредбата за създаване на консултативни обществени съвети, заедно с реда и условията за регистриране на кандидатски листи, правилата за дистанционно и присъстване гласуване и др.под.
– до края на септември се регистрират кандидатски листи и се обявяват на страниците на съответните посолства
– изборите се провеждат на 25 октомври присъствено в секциите открити за референдума или дистанционно по пощата.

Експертите на ВОС са готови да окажат съдействие в подготовката на този процес и ще очакват покана за разговор в удобно за Вас време, на който да бъдат обсъдени конкретните стъпки.

Подкрепа за провеждане на пилотни избори за Обществени консултативни съвети заедно с референдума наесен изразиха Вицепрезидентът на Р. България г-жа Mаргарита Попова, Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина г-н Борис Вангелов, Националният омбусдсман г-н Константин Пенчев. Техните писма са приложени.

Същевременно очакваме и конкретните предложения на повереното Ви ведомство за промени в Глава четвърта на ЗБЖИРБ във връзка със създаването на Национален съвет съгласно принципите заложени в Националната стратегия. До този момент, единственият проект известен в публичното пространство е този на Временните обществени съвети (вж. приложение). Да му се намират слабости, така че реалните стъпки по създаване на изборен Национален съвет да се отлагат неопределено във времето, не е трудно. По-трудно е да се подготвят алтернативни проекти, които да се сложат на масата за обсъждане. В този смисъл, редно е заинтересованите държавни институции, а MВнР безспорно има водещо място сред тях, да се ангажират с конкретна работа по подготовка на законодателни промени с план-график и срокове и публикуват свой пред-проект за обществено обсъждане.

България не свършва на гранично-пропускателния пункт.
България е там, където има българи !

 

За Временни Обществени съвети на българите в чужбина

Стефан Mанов, Франция

Любомир Гаврилов, Франция

Борис Танушев, Франция 
Димитър Иванов, Швейцария 
Димитрина Ланг, Германия
Галя Стоянова, Германия
Ганка Чивчибашиева, Германия 
Нина Каменова, Германия 

Валерия Кертикова, Гърция
Красимир Гаджоков, Канада
Максим Божилов, Канада
Анита Тарапанова, Испания
Велислава Генадиева, Испания
Илияна Илиева-Дъбова, Испания
Нели Олова, Великобритания
Десислав Димитров
, Великобритания
Калин Стефанов, Холандия
Тася Тасова, Австралия
Петранка Стаматова, САЩ

Божидар Попов, Бразилия


Comments

Писмо относно : Подготовка на пилотни избори за консултативни органи на българските граждани към ДКП — 2 Comments

  1. Г-жа Кертикова не представлява българската общност тук в Гърция! Никой не я е оторизирал да се подписва от наше име! Писмото не е обсъдено с българската общност в Гърция,които поради непрозрачни и недемократичните методи са против ВОС!Моля авторите на писмото да уточнят,че подписалите се,представляват само себе си!

    • Уважаема г-жо Михайлова,
      Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина са гражданска инициатива, която подкрепя създаването на изборно институционално представителство на българите в чужбина. ВОС не е изборен орган, следователно не представлява българите в чужбина или в частност в Гърция. По същата причина никоя организиция, или личност, не може да говори от името на българската общност в чужбина. Това се отнася разбира се и за вас самата. До избирането на легитимни Обществени съвети, всеки може да се присъедини към нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *