Писмо до ЦИК относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

Преходен обществен съвет на българите във Франция

bg.asso@free.fr

21 март 2013 г.

Париж, Лион, Лил, Mарсилия, Страсбург, Тулуза

 

ДО

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА

КОMИСИЯ

 

пл. “Княз Александър I” №1

София 1169

e-mail : cik@cik.bg

 

Отворено писмо

Относно : прозрачността в работата на Централната избирателна комисия

 

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК,

 

С нарастваща тревога следим дейността на Централната избирателна комисия, доколкото изобщо дейността на комисията може да се проследи в настоящия момент.

Промените на Изборния кодекс, приети от 41-то Народно събрание в края на мандата му, в т.ч. под натиска на международните наблюдатели от ОССЕ и българските НПО, промениха съществено правната рамка на работа на изборната администрация в нейната цялост и в частност на Централната избирателна комисия.

Целта и смисълът на тези промени може да се резюмира в следното – пълна прозрачност в работата на комисията с цел повишаване доверието на участниците в изборния процес – избиратели, политически субекти, наблюдатели и т.н. И като краен резултат, доверие в изборните резултати, които ще бъдат произнесени.

В тази връзка, ще си позволим да споделим с Вас загрижеността ни, че уважаемите членове на ЦИК не са оценили в необходимата степен и не са се пропили от духа на приетите поправки и някак по инерция възпроизвеждат модели на работа от едно отминало време.

Спазването на духа на закона не е само възпроизвеждане на членове, алинеи и точки в решения, съответстващи на текста на кодекса, то е най-вече начин на работа, и, ако позволите, начин на мислене.

Основен принцип в демократичното право е, че всичко, което не е забранено е разрешено.

Дейността на ЦИК обаче оставя у наблюдателя впечатлението, че се води от принципа доминирал допреди 20-тина години социалистическата правна школа – “това, което изрично не е разписано в закона, че е разрешено, е забранено” и вариацията “това, което изрично не ми е указано, че имам право/трябва да направя – е забранено и не правя”.

Техническите, финансовите и други спънки, вкл. и късното окончателно приемане на текстовете от кодекса, които могат да се изтъкнат като оправдание за очевидното неспазване от страна на ЦИК на буквата и духа на закона в настоящия момент, безспорно имат значение, но не променят същината на констатациите относно прозрачността на работата и.

В тази връзка, в следващите редове ще си позволим да изброим няколко конкретни критики към дейността на комисията и съответни прости и изпълними конкретни предложения, които да дадат повече прозрачност на процеса, и оттам повече доверие.

Но най-напред, няколко думи относно методиката за определяне на изборните резултати, която беше обжалвана пред ВАС по-рано тази седмица.

Очевидно е, че съгласно буквата на чл. 26 ал. 1 т. 27 и чл. 251 ал. 4, изработването на методиката и в частност втора и трета стъпка, са изцяло от дискрецията на ЦИК, стига да се ползва метода на най-големия остатък (Хеър-Нийнмайер) като ключ за разпределяне на мандатите. Но възможните варианти върху които да се приложи ключа са безкрайни. На практика това означава, че ЦИК може да приеме каквато методика пожелае. И това всеки добре го разбира.

Иде реч за духа на кодекса.

Несъмнено, уважаемите членове на ЦИК внимателно са прочели какво написа Конституционният съд в своето знаково решение №4 по к.д. №4/2011г относно методиката, но ще си позволим да го цитираме отново:

” …Що се отнася до методиката за определяне на изборния резултат, нейното естество е различно – тя съдържа правилата, респ. формулите, по които се осъществява превръщането на избирателските гласове в парламентарни и общински мандати, респ. в избран президент/ вицепрезидент и кметове, което означава, че такава методика съдържа уредба на съществени изборни отношения. Тази нейна същност има потвърждение в изборното законодателство при действието на Търновската конституция – примери за това, как се изчислява изборният резултат, се съдържат в самите закони. В действащото законодателство тази практика е изоставена: “най-старият” действащ изборен закон е Законът за избиране на Велико народно събрание (1990 г., с изм.); той вменява в задължение на ЦИК последващо да утвърди методика за изчисляване на изборния резултат. Оттогава насам, при действието на Конституцията, приемането и обнародването на такава методика, след като законът е влязъл в сила, се е превърнало в практика. Съдът преценява, че този законодателен подход, приложен и в Изборния кодекс, не е противоконституционен, въпреки че вписването в закона на конкретните принципни начала, придружени с пример как избирателските гласове се превръщат в мандати, ще направи изборното законодателство по-ясно и разбираемо.

….. Съдът отново констатира неудовлетворителното положение в действащото изборно законодателство, че принципът за превръщането на избирателските гласове в мандати не е в закона, а в методика извън него. “

Естествено, елементарният прочит на този текст е : “Законодателят да си свърши работата и да вкара методиката в кодекса. Това не зависи от ЦИК.”

Но забранено ли е от българското законодателство ЦИК да публикува проект за методиката , която има намерението да приеме? Забранено ли е от законодателството да се организира широка обществена дискусия със специалисти от НПО, от партиите, с изкушени от изборната математика активни граждани, с математици, информатици ?

Кое е по-доброто за постигане на по-голяма прозрачност и оттам доверие в процеса, което Конституционният съд е изтъкнал като крайна цел на закона?

Настояваме да бъде публикуван на страницата на ЦИК свободен софтуер за изчисляване на мандатите и разпределянето им по MИР съгласно методиката. Софтуерът трябва да е с отворен код и в популярен формат (например макрос в Excel) , който да позволява на всеки да провери консистенцията на алгоритъма и да извършва изчисления и симулации на изборните резултати.

Относно все още неосъщественото онлайн излъчване на заседанията на комисията, ще си позволим да напомним на уважаемите членове на ЦИК, че промяната на кодекса въвеждаща това изискване, беше приета на първо четене в Правна комисия още юли 2012 г. с пълен консенсус на политическите сили. На второ четене тези членове минаха в края на октомври в Правна комисия, пак с пълен консенсус.

Промяната на кодекса свързана със специалната страница за онлайн подаване на заявления за гласуване в чужбина, беше гласувана на второ четене в Правна комисия в края на ноември. Страницата все още не е факт.

Логичното при такова развитие на нещата беше ЦИК своевременно да създаде необходимата организация за да оцени техническите предизвикателства, пред които ще се изправи, така че да бъде готова навреме като “изпревари събитията”.

И ако на комисията липсва собствен капацитет за да следи отблизо ставащото в Правна комисия на Народното събрание, то никъде в кодекса не е забранено комисията да помоли за съдействие неправителствените организации, които не се съмняваме, ще се отзоват и то безплатно.

Публикуването на стенограмите с три месечно закъснение е абсолютно неприемливо и в пълно противоречие с духа на закона. Трябва ли да посочваме, че стенограмата на MС се публикува часове след заседанието, а стенограмата на НС най-късно до седмица?

Това, че административният персонал на ЦИК беше малоброен също не е пречка. Никъде в кодекса не пише, че ЦИК не може да прави аутсорсинг и да наема консултанти или дори секретарки.

В момента армия от стенографки и други секретарски длъжности от Народното събрание стои без работа, защото парламентът е разпуснат. Те са държавни служители на щат и така или иначе получават заплата. Ако се водим от целта на закона, а не от буквоядни съображения, още утре е възможно те да поемат стенограмите на ЦИК. Без това да струва и стотинка на данъкоплатеца.

Напълно неприемливо и в разрез с духа на закона е стенограмите да не съдържат резултатите от гласуванията поименно. Още повече, че ще има онлайн предаване на заседаията и всички ще са свидетели кой как гласува. Но в стенограмата това няма да е отразено ?!

Все още не е възможно присъствието на наблюдатели на заседанията на ЦИК. Формалната причина е че НПО-тата още не са се регистрирали.

Но пише ли някъде в кодекса, че на заседанията на комисията е забранено да присъстват граждани? Нека отворим вратите. Всичко е много просто – има определен брой свободни места в залата. До попълване на бройката 15 мин. преди заседание, всеки е добре дошъл. Или ако има повече желаещи, присъстващите се определят чрез жребий.

Има ли законова забрана да се създаде обществен съвет към ЦИК?

Защо в Министерски съвет или в Информационно обслужване АД, да е възможно да има Граждански борд за изборите , а в ЦИК, не?

Отговорите на тези въпроси не са в буквата на кодекса, а в неговия дух..

Интернет сайтът на ЦИК не предлага задоволителен начин за работа с публикуваните документи най-малко в следните два пункта :

– функцията “търсене” на сайта е напълно неефективна за намирането на даден документ или решение на ЦИК

илюстрация :

Въведете следните думи в полето търсене : методика за определяне на резултатите – излизат 11 страници с отговори !!

Въведете Решение №2163-НС – излизат над 40 страници с отговори като въпросното решение НЕ излиза на първите три страници с резултати !!! (по-нататък не съм проверявал).

– няма предвиден начин заинтересованите граждани и участници в изборния процес, да получават автоматично публикуваните документи или съобщения незабавно след качването им на сайта. Технически решения като например RSS или newsletter по e-mail са елементарни. Съществуват редица напълно безплатни варианти.

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми г-жи и г-да членове на ЦИК,

Убедени сме, че когато има желание и мотивация да се спази духа и смисъла на закона, то има начин да се намери решението дори и буквата да не го посочва, а понякога дори и буквата да казва друго.

И това го показахте самите Вие, след като направихте ясно и категорично нарушаване на буквата на Изборния кодекс на изборите през октомври 2011г. и удължихте изборния ден до 21ч. Самият Конституционен съд го написа повече от ясно в своето решение № 12 по кд № 11 от 2011г.

Но и написа, че сте спазили по този начин целта на закона.

За това иде реч.

Повече смелост да спазите целта на закона, по-малко буквоядство.

Повече прозрачност, повече гражданско общество.

С цялото ни уважение към вашия огромния правен и практически опит по провеждане на избори,

 Любомир Гаврилов – координатор

Стефан Mанов – Тулуза

Comments are closed.