Писмо до посланика на Р България в Р Франция във връзка с изборите за Европейски парламент на 25 май 2014

Уважаеми г-н Посланик,

Както вероятно знаете, в окончателно приетия преди броени дни нов Изборен кодекс са заложени съществени промени в реда и организацията на изборния процес извън страната.

Предвид изключително кратките срокове до предстоящите избори за Европейски парламент и отчитайки необходимостта от създаване на своевременна и успешна организация за провеждане на изборите, се обръщаме към Вас за да Ви информираме за приетите промени и предложим нашето съдействие.

Еволюцията на текстовете относно гласуването извън страната са в две посоки:

– значително облекчаване на условията за откриване на избирателни секции извън страната в т.ч. извън дипломатическите и консулски представителства

– законови възможности за включване на български организации извън страната в подготовката и провеждането на изборите, в интерес на един по-добре организиран изборен процес, съобразяване с реалностите по места, облекчаване работата на дипломатическите представителства, намаляване на разходите по организацията и провеждането на изборния процес.

В следващите редове представяме резюме на основните моменти от кодекса. Подробните текстове са дадени в приложение. Пълният текст на Изборния кодекс може да се намери на интернет сайта на Народното събрание*.

1. Ред и условия за откриване на избирателни секции извън страната : правилото “20-40-100-500”

Основна промяна в новия Изборен кодекс е създадената разпоредба за автоматично откриване на избирателни секции в местата, където на предходни избори са гласували поне 100 избиратели. В тези случаи секции се откриват без минимален брой предварително подадени заявленията за гласуване, каквато беше практиката през последните 20 години.

В другите места (т.е. там където не е имало избирателна секция или са гласували по-малко от 100 избиратели), секции ще се откриват, както и досега, след подаване на определен брой заявления за гласуване : 20 заявления в местата с дипломатически и консулски представителства и 40 (вместо досегашните 100) в местата без ДКП.

Секции могат да се откриват и на други места, по преценка на ръководителя на ДКП, дори и да няма подадени 40 заявления

В местата където има повече от 500 подадени заявления или са гласували на предходен избор повече от 500 избиратели, се откриват втора и следващи секции кратно на 500 (вместо 1000).

Важно е да се отбележи, че кодексът повече не борави с понятието “населено място”, което избягва споровете за характера и статута на малки общини и населени места част от голям градски център тип метрополия (какъвто беше например скандалния случай със секциите в Лондон през 2013г.).

Както и досега, подаването на заявления може да става лично, по писмо или чрез електронен формуляр през интернет страницата на ЦИК. Важно уточнение е, че кодексът изрично указва, че в едно писмо може да има повече от едно заявление. Това решава проблема относно валидността на заявления, събирани и изпращани колективно.

Нов момент в кодекса е предвидената предварителна проверка на писмените заявления, такава каквато съществуваше досега само за електронно подадените заявления. За целта данните от писмените заявления се въвеждат от служител в ДКП в интернет страницата на ЦИК. Създадена е възможност избирателят да бъде уведомен за евентуалното отхвърляне на заявлението му.

2. Участие на български организации по места в подготовката и провеждането на изборите

За пръв път в историята на българското изборно законодателство са предвидени законови механизми за взаимнополезно партньорско сътрудничество между български организации по места и дипломатическите представителства на страната в съответната държава, във връзка с организацията и провеждането на изборния процес :

– ръководителите на ДКП могат да се обръщат към български организации по места и получават съдействие от тях във всички фази на изборния процес в т.ч. при контакти с местната администрация , осигуряване на подходяща зала и необходимата изборна техника и др.

– определянето на местоположението на избирателната секция в съответното място може да става по предложение на български организации по места. Ръководителите на ДКП имат законовото задължение да определят местоположението на секциите въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.

– при съставянето на СИК извън страната, назначаваният “служебен” член на СИК по предложение на министъра на външните работи, занапред ще може да бъде и лице предложено от български организации по места т.е. не е задължително служебният член на СИК да е служител на дипломатическата мисия или командирован държавен служител.

– при попълване на незаетите от партиите и коалициите полагащи им се места в СИК, за членове на СИК могат да бъдат назначавани, по предложение на ръководителя на ДКП, лица предложени от български организации по места.

От така изброените промени, както и редица други текстове в изборния кодекс, е видно, че законодателят е заложил изцяло нова философия относно организацията на изборния процес в чужбина и спазването на избирателните права на българските граждани извън страната. Целта е значително повишаване на избирателната активност на многобройните, но разпръснати български общности в Европа, Северна Америка и Океания, които през последните години бяха последователно и целенасочено затруднявани в упражняването на конституционното си право на вот чрез мерки, очевидно насочени в друга посока и произвели обратен резултат.

Облекчените условия за откриване на секции неминуемо ще доведат до така желаното от българските общности значително увеличаване на броя избирателни секции извън страната. За да не се превърне това в непосилна за реализация задача за дипломатическите и консулски представителства, законодателят е предвидил механизми на сътрудничество между ДКП и българските общности по места, с които да облекчи работата на ДКП по организацията на изборния процес и намали разходите по провеждане на изборите. Изцяло от ръководителите на ДКП зависи дали тези механизми ще заработят.

Уважаеми г-н Посланик,

Съгласно новите условия за разкриване на секции извън страната и въз основа на избирателната активност на предходните избори през май 2013, Ви уведомяваме, че на предстоящите избори за български евродепутати на 25 май 2014г. във Франция ще бъдат разкрити избирателни секции автоматично по реда на чл. 14 т. 2 от ИК в следните градове :

Париж : най-малко 2 секции (1109 гласували)

Страсбург : 1 секция (329 гласували)

Ница : 1 секция (271 гласували)

Лион : 1 секция (243 гласували)

Тулуза : 1 секция (190 гласували)

Марсилия : 1 секция (187 гласували)

Бордо : 1 секция (144 гласували)

С висока вероятност секция ще бъде открита в Лил по реда на чл. 14 т. 2 (подадени 40 заявления). На последните избори там гласуваха 91 избиратели.

Очакваме Mонпелие да е следващият френски град с българска избирателна секция – там на последните избори бяха подадени общо 55 заявления, които бяха недостатъчни за разкриване на секция по предходния кодекс.

От Временния обществен съвет на българите във Франция имаме готовност за оказване на съдействие по подготовката на изборите в посочените градове, както и кандидатури за членове на СИК.

За Ваша информация, в град Тулуза залата за изборите вече е запазена (salle Frédéric Mistral, 5 rue du Pont de Tounis, където се проведоха двата тура на президентските избори през октомври 2011г.); уговорено е със съответния отдел на кметството предоставянето на избирателна кутия и “тъмна стаичка”. Залата и техниката ще бъдат предоставени безвъзмездно.

С уважение,

Временни обществени съвети на българите във Франция

Париж-Страбург-Лил-Лион-Марсилия-Ница-Бордо-Тулуза-Монпелие

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Изборен кодекс обн. ДВ бр. 19/ 2014г. : извадки относно гласуване извън страната

Избирателни секции извън страната

Определяне на условията и реда за образуване на секции

Чл. 11. (1) Централната избирателна комисия определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната, не по-късно от 57 дни преди изборния ден.

(2) Централната избирателна комисия изпраща незабавно решението по ал.1на Министерството на външните работи.

Определяне на местата за гласуване

Чл. 12. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната,и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58.

Компетентен орган за образуване на секциите

 

Чл. 13. (1)При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции извън страната при спазване на законодателството на съответната държава.

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място.

(3) Организациите на българските граждани в съответното място може да правят предложение за местоположението на избирателните секции извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по- късно от 25 дни преди изборния ден.

(4) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства може да определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на предложенията по ал. 3.

(5) Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден въз основа на решението на Централната избирателна комисия по чл. 12. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места.

(6) Заповедта по ал. 5 се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58.

Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. Избирателните секции извън страната се образуват:

1. където има дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 20 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1;

2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз;

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден;

4. извън местата по т. 1-3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

Образуване на нови секции

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

Ред за подаване на заявления за образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 16. (1) Български гражданин, който има право да избира при избори за народни представители, за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент на републиката и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден чрез писмено заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице.

(2) В заявлението по ал. 1 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3.

(3) При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя декларация по образец, че отговаря на условията да избира.

Публикуване на заявленията и проверка на данните

Чл. 17. (1) Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път заявленията, постъпили по чл. 16, ал. 1.

(2) Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3) Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 не по-късно от 22 дни преди изборния ден. За постъпилите електронни заявления проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулскитепредставителства, се проверяват при въвеждането им по реда на ал. 1. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

(4) Централната избирателна комисия проверява дали лицата по чл. 16, ал. 1 отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

(5) За извършване на проверката по ал. 3 и 4 Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

(6) Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата в списъците по чл. 31, ал. 1.

Подготовка и организация на изборите извън страната

Публикуване на условията и реда за произвеждане на изборите извън страната

Чл. 20. Министърът на външните работи и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната.

Съгласие на приемащата държава

Чл. 21. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

1. произвеждането на изборите;

2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства;

4. разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

(3) Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия за държавите, в които не се изисква съгласие по ал. 1.

Оказване на съдействие

Чл. 22. (1) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.

(2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната.  Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Списъци на лицата, заявили, че ще гласуват извън страната

Съставяне на списъците

Чл. 31. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата по чл. 17, ал. 6, по държави и места.

(2) Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по ал. 1, в структуриран електронен вид до Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 18 дни преди изборния ден, за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.

Публикуване на списъците

Чл. 32. Списъците по чл. 31, ал. 1 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

Оспорване и дописване

Чл. 33. (1) Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.

(2) Избирател, който не е вписан в списъка по чл. 31, ал. 1, но има право да гласува, се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира. При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.

(3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.

Секционни избирателни комисии извън страната

Предложение от министъра на външните работи

Чл. 103. (1) Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

(2) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да прави предложението по ал. 1 въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

(3) Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по ал. 1 не по-късно от 16 дни преди изборния ден. Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

Попълване на незаети места

Чл. 104. (1) Когато партия или коалиция по чл. 102, ал. 6 или 7 не е направила предложение, Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди изборния ден назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър.

(2) Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *