Образуване на избирателни секции извън страната (в сила от 1.05.2021)

Образуване на избирателни секции извън страната

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2016 г., в сила от 26.05.2016 г., бр. 57 от 2016 г., в сила от 22.07.2016 г., доп., бр. 85 от 2016 г., в сила от 28.10.2016 г., изм., бр. 36 от 2021 г., в сила от 1.05.2021 г.) Избирателните секции извън страната се образуват: 

1. където има дипломатическо или консулско представителство; 

2. извън т. 1 – при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление по чл. 16, ал. 1; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 

3. в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; 

4. извън местата по т. 1 – 3 по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

Образуване на нови секции

Чл. 15. Когато броят на избирателите по чл. 14 е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *