МЕМОРАНДУМ от Работната среща на 21 декември 2013 – официална версия от Президентството

Ние, участниците в „РАБОТНА СРЕЩА – НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА“,  съвместна инициатива на вицепрезидента Маргарита Попова и председателя  на Народното събрание Михаил Миков, с участието на представители на българската общност зад граница, и  с участието на МВнР и ДАБЧ, стъпвайки на Меморандума от срещата на 7 и 8.11.2012 година в Брюксел, се обединихме около следните принципи и подходи за представителност на българите и българските общности зад граница:

 • Финализиране на работата по „Национална стратегия за българите в чужбина“ (концепция);
 • При необходимост изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България (обн. ДВ бр. 30 от 11.04.2000 г.), съобразено с членството ни в ЕС;
 • Създаване на изборен представителен Национален съвет на българите, живеещи извън Република България;

 

 • Изборност и независимост на Националния съвет с представителност на териториален и числен принцип, в който минимум 4/5 избрани представители на българите зад граница; докато останалата част са представители на държавните органи: Народно събрание, администрацията на Президента и Министерски съвет. Оперативност и ефективност: двустепенна система  (разширен състав) и  изпълнителен съвет (оперативен състав).

 

Беше проведена дискусия и бяха направени следните предложения:

 

 • Националният съвет да участва във формирането и провеждането на държавните политики по отношение на българите, живеещи извън страната;
 • Националният съвет да представя и защитава интересите на българите извън Република България пред българските институции;
 • Националният съвет да работи за утвърждаването на българската национална идентичност, самосъзнание, образование и култура зад граница;
 • Националният съвет да има за цел да приобщи българите зад граница към българския обществен живот и насърчи техния принос в националното развитие;
 • Националният съвет да подпомага и предлага дейността на министерствата, другите ведомства и органите на местното самоуправление и местната администрация за осъществяването на държавните политики по отношение на българите, живеещи извън Република България;
 • Националният съвет да подготвя и чрез съответния министър и депутати – негови членове, да внася в Министерския съвет и Народното събрание проекти за нормативни актове съобразно своите цели;
 • Изборите за Национален съвет да се провеждат съвместно с избори за национални институции. Изборът да може да се осъществява дистанционно или онлайн. Процедурата по гласуване трябва да бъде изчистена от излишен формализъм, но да гарантира честни избори и легитимен резултат.
 • Националният съвет да бъде позициониран към Администрацията на Президента, Народното събрание или да бъде под друга форма, която да гарантира неговата независимост.
 • Членовете на Националния съвет да не получават възнаграждение за работата си.
 • Дискутира се и необходимостта от обособяване на Избирателен район „Чужбина“ за избори на Народно събрание.
 • Отправя се призив за повече мобилизация и ангажираност от страна на българските общности в чужбина.

Настоящият Меморандум ще бъде предоставен за информация на българските общности извън България.  Стенограмата от събитието ще бъде също публикувана.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *